Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 24

24. STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Grabówka


Lokalizacja

w rejonie skrzyżowania ul. św. Rocha i ul. Odrodzenia, po północnej stronie ul. św. Rocha (na terenie dzielnicy Grabówka)

Skrócony opis

Utworzenie tzw. zielonej ściany – konstrukcji  z roślin (na elementach infrastruktury tj. mury, wiadukty lub na konstrukcjii przypominającej ekran dźwiękochłonny) o wysokiej zdolności pochłaniania zanieczyszczeń powietrza. Efekt to pozytywny wpływ na redukcję smogu, poprawa jakości powietrza przez redukcję poziomu szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku węgla i tlenków azotu.

Opis zadania

Preferowana lokalizacja to obszar o dużym natężeniu ruchu samochodowego, gdzie jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Proponowane rośliny w wysokim stopniu pochłaniające smog: dławisz okrągłolistny, powojnik, rdestówka Auberta, wiciokrzew, winnik, winobluszcz pięciolistkowy, winorośl.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

1. Zaprojektowanie zielonej ściany o powierzchni 15*3,7m wraz ze stelażem zamocowanym do budynku z możliwością rozbudowy w przyszłości.

2. Wykonanie zielonej ściany na budynku z żywą roślinnością z systemem nawadniającym.

3. Specyfikacja roślin :- gatunki roślin wieloletnich tak, by były one dopasowane do warunków klimatycznych (zimozielone), natężenia ruchu w danej przestrzeni oraz panujących temperatur i wilgotności,

- gatunki roślin tak, aby cały rok były atrakcyjne,

- gatunki pod względem optymalnego pochłaniania zanieczyszczeń,

- rośliny w miarę możliwości nie będą wymagały filtrowanej wody,

- gatunki roślin łatwo dostępne w zakupie w Polsce,

- podłoże z domieszką hydrożelu oraz geowłókniną,

- przygotowanie podłoża wraz z obsypaniem korą/zrębkami.

4. Instalacja będzie zgodna z przepisami przeciwpożarowymi w szczególności związanymi z drogami ewakuacyjnymi.


5. Instalacja będzie uzgodniona z Zespołem ds. Estetyki Miasta
6. Przed realizacją zadania konieczne uzgodnienie szczegółowej lokalizacji z MZD oraz BIR, następnie spisanie karty zmian z autorem projektu zadania.

Koszt realizacji  brutto: 60 000,00 zł

Koszt utrzymania brutto w kolejnych 5 latach: 10 000,00 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Grabówka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.