Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 58

58. REKREACJA przy KIEDRZYŃSKIEJ


Lokalizacja

Kiedrzyńska 120

Skrócony opis

Mini plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacji dla seniorów (podwórko pomiędzy blokiem 120 a 122 przy ul. Kiedrzyńskiej): w części przeznaczonej dla dzieci obiekt obejmuje huśtawkę na sprężynie, huśtawkę łańcuchową, zjeżdżalnię, piaskownicę oraz 2 ławki po po jednej i drugiej stronie piaskownicy. W części przeznaczonej dla seniorów obiekt obejmuje 2 ławki oraz 2 urządzenia siłowni plenerowej.

Opis zadania

Trening na siłowni plenerowej wzmacnia wydajność fizyczną, redukuje stres i wzmacnia odporność organizmu. Do ćwiczeń
zachęca się przede wszystkim osoby starsze, zwłaszcza że wiele sprzętów w tego rodzaju siłowniach jest wykorzystywanych
również w czasie rehabilitacji (a na tę w placówkach zdrowia czeka się bardzo długo). Publiczne place zabaw i ich
podstawowe zalety Ćwiczą sprawność ruchową Poprzez huśtanie, wspinanie, zjeżdżanie na zjeżdżalniach najmłodsi rozwijają
swoje mięśnie oraz trenują zmysł równowagi. Uczą pewności siebie Każde dziecko na początku podchodzi z nieufnością do
urządzeń, ale po pewnym czasie może odważyć się na zjazd na zjeżdżalni. Pomocna tutaj jest dla niego obserwacja innych
dzieci i naśladowanie ich. Publiczne place zabaw uczą kontroli ciała Dzięki różnym urządzeniom dzieci poznają swoje ciało,
czy to poprzez wspinanie, huśtanie, zabawę w piaskownicy, balansowanie czy kręcenie się na karuzeli. Testują możliwości i
ograniczenia swojego ciała. Działają wyciszająco Bujanie na huśtawkach działa wyciszająco, odprężająco oraz pozytywnie
wpływa na rozwój układu nerwowego oraz na zmysł równowagi. Poprawiają koordynacje ruchową Dziecko gdy wspina się na
drabinki lub ścianki wspinaczkowe wykonuje naprzemienne ruchy, które wpływają na rozwój ich półkul mózgowych. Dają
radość Zamiast spędzać czas przed telewizorem dziecko w pozytywny sposób nawiązuje kontakty z przyjaciółmi. Poprzez
ruch w organizmach wytwarzają się tzw. „hormony szczęścia”, czyli endorfiny. Nauczają współpracy Poprzez zabawę dziecko
nawiązuje nowe przyjaźnie oraz uczy się zabawy w grupie. Na placach zabawa można organizować też mini zawody z
przeszkodami, które uczą współzawodnictwa. Idealny sposób na wyładowanie energii Po całym dniu siedzenia w domu czy
szkole.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

6000,00

Zarządca terenu tj. ZGM-TBS Sp. z o.o. w Częstochowie opiniuje pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizację zadania na zarządzanym terenie dz- 138/9 obręb 25, BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
REKREACJA przy KIEDRZYŃSKIEJ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.