Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 87

87. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak


Lokalizacja

ul. Jana Lechonia 39

Skrócony opis

W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się uprawiać Sport. Duże zainteresowanie obiektami sportowymi wśród dzieci i młodzieży powoduje, że dostępne boiska są zatłoczone. Dlatego w ramach rozbudowy  „Kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak” wychodzimy z inicjatywą budowy kortu tenisowego i boiska wielofunkcyjnego, które w swoim obrysie będzie miało boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Opis zadania

Przedmiotem zadania  jest projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak”  wraz z infrastrukturą techniczną na terenie przy. ul. Jana Lechonia 39  w pobliżu bloku przy ul. Władysława Orkana 14/18, który obejmuje budowę kortu tenisowego o nawierzchni z mączki ceglanej i budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, które w swoim obrysie będzie miało boisko do  gry w koszykówkę i siatkówkę.

Zadanie obejmuje:
1. Budowę kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowąj o wymiarach ok. 18m x 36 m na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości ok 10 cm., z wyposażeniem w sprzęt sportowy. Całość będzie ogrodzona siatką o wysokości ok. 120 cm.
2. Budowę  boiska wielofunkcyjnego, które w swoim obrysie będzie miało boisko do  gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach ok. 14 m x 23 m., z wyposażeniem w sprzęt sportowy. Całość będzie ogrodzone piłkochwytami o wysokości ok. 6 m.
3. Budowa małej architektury:
- kosz na śmieci z kamienia płukanego, wkład z blachy ocynkowanej z popielniczką o pojemności 40 litrów – 6 sztuki
- ławki wandaloodporne z oparciem – 6 sztuki.
4. Nasadzenie zieleni
- Sosna Górska
- Runianka Japońska
- Platan klonolistny 'Alphen's Globe'
- Porzeczka alpejska

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Spisano kartę ustaleń z Wnioskodawca w której zmieniono nawierzchnię kortu z mączki ceglanej na poliuretanową z uwagi na wysokie koszty utrzymania kortów z nawierzchnią z maczki ceglanej

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.