Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 89

89. Budowa placu rekreacji ruchowej (siłowni) na świeżym powietrzu przy ul. Jana Pietrusińskiego 14


Lokalizacja

ul. Jana Pietrusińskiego 14

Skrócony opis

W zdrowym ciele zdrowy duch. Ta domena towarzyszy nam od lat. Dlatego zadanie obejmuje budowę placu rekreacji ruchowej (siłowni) na świeżym powietrzu pomiędzy blokami mieszczącymi się przy ul. Jana Pietrusińskiego nr 14 i ul. Wacława Sieroszewskiego nr 18, a garażami. Z siłowni będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i mieszkanki tej okolicy.

Opis zadania

Plac rekreacji ruchowej wyposażony będzie w siedem urządzeń dwustanowiskowych, które umożliwią jednoczesne wykonywanie ćwiczeń czternastu osobom.

Siłownia powinna zostać wyposażona w następujące urządzenia:
– orbitrek – urządzenie pozwalające prowadzić trening kondycyjny wzmacniający grupy mięśni nóg, bioder, pasa barkowego oraz ramion. Urządzenie podwójne (dwustanowiskowe);
– biegacz – sprzęt pozwalający budować kondycję w oparciu o trening symulujący bieganie, ale niepowodujący udarowego obciążenia stawów kończyn i bioder. Rozwija głownie mięśnie nóg i bioder, ale utrzymywanie wyprostowanej postawy z wykorzystaniem poręczy wpływa też korzystnie na mięśnie grzbietu. Urządzenie podwójne (dwustanowiskowe);
– koła Tai-Chi – przyrząd do ćwiczeń stawów oraz mięśni ramion poprzez wykonywanie okrężnych ruchów kończynami górnymi. Urządzenie podwójne (dwustanowiskowe) ;
– wahadło/twister – dwustanowiskowy przyrząd do ćwiczeń bocznych wychyleń dolnej części ciała (1 stanowisko) oraz skrętów tułowia (2 stanowisko) ;
– rower – przyrząd wyposażony w rower stacjonarny, który jest bezpieczną dla osób starszych alternatywą jazdy na klasycznym rowerze. Ćwiczenia nie przeciążają mięśni oraz stawów. Urządzenie podwójne (dwustanowiskowe)
– wioślarz – sprzęt symulujący ruchy wioślarza, angażujący mięśnie grzbietu, nóg oraz ramion. Urządzenie podwójne (dwustanowiskowe);
– narty biegówki – urządzenie do jednoczesnego treningu nog i rąk. Ćwiczenie opiera się na naśladowaniu ruchów narciarza biegowego. Dobry trening kondycyjny. Jednocześnie nie obciąża stawów oraz nie przeciąża mięśni, natomiast poprawia ich elastyczność. Urządzenie podwójne (dwustanowiskowe).

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000,00

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zarządca terenu tj. ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizacje zadania na zarządzanym terenie- dz 93/65 obręb 312 , BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa placu rekreacji ruchowej (siłowni) na świeżym powietrzu przy ul. Jana Pietrusińskiego 14

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.