Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 104

104. "ZEROWE krawężniki" - dopełnieniem przyjaznej,komfortowej i profesjonalnej infrastruktury rowerowej - ul.Fieldorfa-Nila


Lokalizacja

ul.Fieldorfa-Nila

Skrócony opis

"ZEROWE krawężniki" - dopełnieniem przyjaznej,komfortowej i profesjonalnej infrastruktury rowerowej. Zadanie dotyczy obniżenia krawężnika (na standard "krawężnik zerowy") na przejeździe rowerowym na ul.Fieldorfa-Nila. Krawężniki w standardzie "zero" to zawsze większy komfort & przyjemność dla rowerzystów ...taka "kropka nad i" w profesjonalnej infrastrukturze rowerowej.

Opis zadania

Projekt dotyczy obniżenia/wymiany krawężnika na przejeździe rowerowym na ul.Fieldorfa-Nila. Przejazd ten wygląda na zmodernizowany ...no ale ten krawężnik od strony Cmentarza Kule budzi delikatne mówiąc mieszane uczucia. Skoro przejazd był poddany modernizacji czyli w skrócie oznakowany ("czerwona nawierzchnia") to jak podczas modernizacji można było pominąć/zostawić taki stary, wysoki,wysłużony i popękany krawężnik? (załącznik jpg) Dzięki wykruszonym (tudzież wyłupanym/wykutym) w nim "dziurach" można w miarę bezproblemowo podjechać rowerem i go pokonać ale chyba nie o to chodzi. Skoro przejazd na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zmodernizowanego to w mojej opinii również wszystkie krawężniki podczas takiej modernizacji powinny zostać uwzględnione i odpowiednio dostosowane/obniżone tak aby przejazd był zmodernizowany całościowo w każdym aspekcie.

Projekt zgodnie z wytycznymi w trakcie weryfikacji formalnej został edytowany - tzn zmieniona dzielnica z "Północ" na "Tysiąclecie"

proszę zatem doprecyzować/zaktualizować informacje znajdujące sie na stronie Urząd MIasta Częstochowy z których wynika że
"Obszar dzielnicy
Dzielnica Północ obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice:
- FIELDORFA-NILA"
http://www.czestochowa.pl/page/1540,obszar-dzielnicy.html

zaś
"Obszar dzielnicy
Dzielnica Tysiąclecie obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice:
ulica FIELDORFA-NILA nie widnieje na liście"
http://www.czestochowa.pl/page/1546,obszar-dzielnicy.html

Opiniujemy pozytywnie.
Zadanie jest objęte gwarancją przez 5 lat od daty zakończenia robót

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
"ZEROWE krawężniki" - dopełnieniem przyjaznej,komfortowej i profesjonalnej infrastruktury rowerowej - ul.Fieldorfa-Nila

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.