Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 108

108. Zakup elementów małej architektury na teren placu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 30


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 30
ul. Czajkowskiego 3
42-271 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest wyposażenie placu przedszkolnego w elementy małej architektury m.in. ławki, kosze, stojak na rowery. Inwestycja doprowadzi do rozwoju atrakcyjności terenu, poprawi estetykę oraz bezpieczeństwo.

Opis zadania

Ogród przedszkolny to wyjątkowe miejsce, w którym dzieci spędzają sporą część czasu. Służy on jako przestrzeń do bezpiecznej zabawy i fascynujących gier. Warto zadbać, aby aranżacja ogrodu sprawiła, że będzie on funkcjonalny, jak i atrakcyjny estetycznie. Do tego pomocna jest mała architektura.
Dzięki niej będziemy mogli zaaranżować przestrzeń ogrodu, i tym samym sprawić, że stanie się ona komfortowa dla użytkowników oraz atrakcyjna wizualnie. W naszym przypadku będą to: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz ozdobne donice miejskie.

    Poszczególne elementy stworzą spójną oraz funkcjonalną całość. Będą spełniać funkcje dekoracyjne oraz użytkowe.
- ławki pozwolą dzieciom, rodzicom oraz pracownikom placówki na odpoczynek w trakcie zabawy. Aktualnie, ławki znajdujące się na placu nie spełniają obowiązujących norm dla wyposażenia placu zabaw, są stare oraz bardzo zużyte, nie wyglądają estetycznie.
- stojak na rowery pozwoliłby na bezpiecznie zaparkowanie jednośladu, aktualnie na placu brak jakiegokolwiek stojaka na rowery, co może grozić ich zniszczeniem oraz umożliwia potencjalną kradzież
- nowe kosze ochronią otoczenie przed zaśmiecaniem oraz będą kształtować podstawowe zachowania w kwestii ochrony środowiska.
- donice miejskie upiększą teren

   Powyższe elementy stanowią integralną część każdego ogrodu, wpływają na ogólną poprawę lokalnego krajobrazu. Każde miejsce zabaw powinno być wyposażone w elementy służące do utrzymania ładu i porządku. Elementy małej architektury rozmieszczone będą na placu przedszkolnym Miejskiego Przedszkola nr 30. Plac ten jest otwarty w godzinach pracy przedszkola. W tym czasie korzystają z niego, nie tylko dzieci  z naszej placówki, ale również z całego osiedla.
Zadanie obejmuje:
- zakup oraz montaż dwóch ławek bez oparcia
- zakup oraz montaż trzech ławek z oparciem
- zakup oraz montaż stojaka dla rowerów ( np. czterostanowiskowego)
- zakup oraz montaż sześciu donic miejskich
- zakup oraz montaż dwóch koszy na śmieci

   Realizacja zadania pozwoli uatrakcyjnić teren, poprawi jego estetykę oraz bezpieczeństwo. Montaż elementów małej architektury zdecydowanie poprawi jakość przestrzeni naszego placu, jak również wpłynie na komfort spędzania na nim czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup oraz montaż dwóch ławek bez oparcia3 000 zł
2zakup oraz montaż trzech ławek z oparciem5 700 zł
3zakup oraz montaż dwóch koszy na śmieci2 400 zł
4zakup oraz ustawienie sześciu donic 3 300 zł
5zakup oraz montaż stojaka na rowery (czterostanowiskowy)900 zł
Łącznie: 15 300 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup elementów małej architektury na teren placu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 30

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.