Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 155

155. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa na dojściu od ul. Orawskiej do zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec


Lokalizacja

Park Lisiniec,

Skrócony opis

Budowa alejki pieszo - rowerowej na terenie Paku Lisiniec łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk

Opis zadania

Alejka będąca kontynuacją ciągu pieszego z ul. Orawskiej powinna wyglądać jak istniejąca wokół zbiornika Adriatyk, o podobnej konstrukcji, szer. minimum 3,0 m, długości 180-200 m (w zależności od przebiegu prostego czy z łukami), umożliwiająca bezpieczną jazdę na rowerze oraz ruch pieszy. Obecnie jest to ogólnodostępna ścieżka o nieregularnej szerokości, zarastana przyległą zielenią, o nawierzchni gruntowej, wyboistej, z widocznymi, wystającymi z ziemi resztkami murków po dawnej cegielni, po deszczach błotnista, w przeważającej części  nieoświetlona. W pobliżu północnego końca ścieżki stoi słup z lampą oświetleniową zasilaną napowietrznie jako ostatnie przęsło  ciągu oświetleniowego ul. Orawskiej.  Ścieżką strach wracać ciemnym wieczorem z pobliskiej La Playi czy innej imprezy okolicznościowej, organizowanej na terenie Parku Lisiniec. Również przy dziennym świetle piesi i rowerzyści bardzo muszą uważać, by bez jakiejś kontuzji dojechać do Adriatyku lub z powrotem.  A korzystają z niej liczni goście Parku mieszkający na terenie Lisińca. Ucywilizowanie tego dojścia do Parku poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników rekreacji parkowej z całej naszej dzielnicy. Słychać liczne głosy zainteresowanych mieszkańców, czy i kiedy alejka ta zostanie wybudowana. Wiadomo, że była ujęta w planie zagospodarowania Parku Lisiniec, który miał być realizowany etapami, ostatnio powstał punkt gastronomiczny La Playa i plaża z nadmorskim piaskiem. Znając obecne pandemiczne problemy budżetowe, mieszkańcy Lisińca z ulgą przyjęliby budowę tej alejki w ramach BO, jako kolejny drobny etap realizacji kompleksowego zagospodarowania Parku Lisiniec..

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie i realizacja zadania80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść wniosku zgodna z założeniami wykonanej i zaakceptowanej Koncepcji zagospodarowania Parku Lisiniec. Pozytywna opinia MOSiR pod warunkiem, że wejście/wyjście z proponowanej alejki będzie umiejscowione min. 10 metrów od niebezpiecznego zakrętu (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – opinia Biura Inżyniera Ruchu)

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Poprawa komfortu i bezpieczeństwa na dojściu od ul. Orawskiej do zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.