Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 167

167. Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 16 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole Nr 16
ul. Starzyńskiego 9
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 16 w Częstochowie to inicjatywa, która ma zapoznać dzieci z nowoczesną technologią  edukacyjną. Nowoczesne technologie w postaci monitorów interaktywnych wspieranych odpowiednim oprogramowaniem, oraz tabletów laptopów pozwoli na różnorodność bodźców zewnętrznych ukierunkowanych na rozwój dzieci przedszkolnych

Opis zadania

Obycie z nowoczesnymi technologiami powinno nastąpić już od małego dziecka. Umiejętność wykorzystania różnorodnego sprzętu cyfrowego przy udziale monitorów interaktywnych, pozwala na walkę z wykluczeniem informatycznym. Przedszkole jako jednostka ogólnodostępna to najlepsze miejsce do działań edukacyjnych, walki z wkluczeniami. Odpowiednia kadra pozwoli na korzystanie ze sprzętu nie tylko dzieci, ale również na prowadzenie otwartych dni dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. " Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 16 w Częstochowie" może stać się punktem rozwoju edukacyjnego dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Innowacyjny sposób podejścia do edukacji, tworzenia grup od 3 do 5 osób, pozwoli na utrzymanie reżimu sanitarnego w okresie pandemii. Każda z grup będzie posiadać inny sprzęt co pozwoli na zapoznanie  się z różnorodnością technologiczną. Taki sposób podejścia pozwoli również na lepszą współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny 65 cali9 830 zł
2Monitor interaktywnz 65 cali9 732 zł
3Monitor interaktywny9 897 zł
4Monitor dotykowy9 793 zł
5Dywan interaktywny9 989 zł
6Wielofunkcyjne urządzenie drukujące wraz z tonerami9 924 zł
7Statyw do tablicy inetraktywnej5 956 zł
8Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym5 820 zł
9Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym5 630 zł
10Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym 5 325 zł
11Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym 5 975 zł
12Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym 5 999 zł
13Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym 5 784 zł
14Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym5 984 zł
15Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym5 884 zł
16Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym5 752 zł
17Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym5 425 zł
18Telefony komórkowe dotykowe 2 szt2 254 zł
19Montaż( we własnym zakresie)
Łącznie: 124 953 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 16 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.