Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 181

181. „CENTRUM CZYTELNICZO- MULTIMEDIALNE” w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie


Lokalizacja

42-216 Częstochowa, ul. Kasztanowa 7/9

Skrócony opis

Centrum czytelniczo- multimedialne w SP nr 36 im. Polskich Olimpijczyków   to inicjatywa, która ma wesprzeć społeczność szkolną, dzielnicową w propagowaniu, rozwijaniu czytelnictwa  oraz działaniach w multimediach.  Pragniemy przeprowadzić modernizację biblioteki  i utworzyć w niej ww. Centrum, które będzie spełniać wymogi oświaty na miarę XXI w.  Posłuży integracji środowiska szkoły i dzielnicy.

Opis zadania

Biblioteki szkolne są niedoinwestowane, przez co mało atrakcyjne dla młodego czytelnika. Chcemy dokonać wymiany sprzętu na nowy, zakupić monitor interaktywny oraz program do skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych w celu stworzenia Centrum Czytelniczo- Multimedialnego. Pragniemy powiększyć księgozbiór
o wartościowe, ciekawe pozycje książkowe zaproponowane przez samych uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla. Czytelnicy poszukują w bibliotekach możliwości darmowego przeczytania książek, które niedawno ukazały się na rynku wydawniczym. Szczególnie poszukiwane są cykle powieści, które autorzy wciąż rozwijają. Zakup nowych mebli (regałów, stolików, krzesełek i kolorowych puf) pozwoli w pełni wykorzystać przestrzeń biblioteczną, dodatkowo umożliwiając stworzenie strefy najmłodszego czytelnika. Przyjazne otoczenie, bogaty księgozbiór będzie miał wpływ na zwiększenie roli książki w życiu całej społeczności lokalnej, zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Wychodzimy na przeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością. Zostaną zakupione książki z dużą czcionką, audiobooki. Osoby niepełnosprawne ruchowo, byłyby obsługiwane na parterze szkoły- dzięki zainstalowaniu wideotelefonu. Dajmy wszystkim radość czytania i słuchania książek. "Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała”. Czytający dorosły jest najlepszym przykładem dla dziecka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Regały przesuwne (5 szt x 9 000 zł)45 000 zł
2Program do skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych2 200 zł
3Zakup monitora interaktywnego- 1 szt8 000 zł
4Zakup nowości książkowych do biblioteki6 000 zł
5Urządzenie wielofunkcyjne- 1 szt (kolor, skaner)2 800 zł
6Zakup mebli do Kącika Małego Czytelnika- stoliki, krzesła, biurko, pufy6 000 zł
7Laptopy- 2 szt z oprogramowaniem (2 szt. x 4 000 zł)8 000 zł
8Przygotowanie podłogi i ścian, malowanie 18 500 zł
9Lada biblioteczna- narożna3 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„CENTRUM CZYTELNICZO- MULTIMEDIALNE” w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.