Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 186

186. Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór


Lokalizacja

ul.Jagiellońska - na odcinku: przejazd dla rowerzystów przy Makro do wjazdu na wiadukt nad ul.Bór

Skrócony opis

Projekt dotyczy modernizacji (z kostki brukowej na standard asfaltowy) ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Byłby tok kolejny krok w "spajaniu" infrastruktury rowerowej w komfortowym i przyjaznym rowerzystom "standardzie asfaltowym" na popularnym "wschodnim" odcinku pętli (Jagiellońska,Monte Cassino itp) wokół miasta.

Opis zadania

Projekt dotyczy modernizacji (z kostki brukowej na standard "asfaltowy") ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Byłby tok kolejny krok w tworzeniu spójnej i całościowej infrastruktury rowerowej w komfortowym i przyjaznym rowerzystom "standardzie asfaltowym". Ścieżka mogłaby zostać również trochę poszerzona, na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami/przejściami dla pieszych gdyż jest tam trochę zarośniętego trawą "pobocza". Zaś odcinek na wiadukcie nad ul.Bór z asfaltem (tak jak po tej samej stronie ale z drugiego końca wiaduktu) poprawiłby bezpieczeństwo gdyż chciał nie chciał rowerzyści zjeżdżając z wiaduktu jeżdżą dość "dynamicznie". Modernizacja tego odcinka niejako dopełniłaby całości ścieżek rowerowych w standardzie asfaltowym na "wschodniej pętli" wokół miasta, gdyż rowerzyści od przejazdu dla rowerzystów Jagiellońska/ul.Źródlana dalej przejazd przy ul.Równoległej potem modernizowany kawałek którego dotyczy tenże projekt, następnie wiadukt nad ul.Bór, Jagiellońska, Aleja Bohaterów Monte Cassino i czy to na lewo w ul.Pułaskiego czy prosto ul.Korczaka lub Monte Cassino do ul.Sobieskiego - wszędzie tam rowerzyści mieliby do dyspozycji komfortowy asfalt (no może poza jednym "WYJĄTKIEM" czyli dość archiwalną/sfatygowaną nawierzchnią na wiadukcie w Alei Bohaterów Monte Cassino ale tej ponoć,zgodnie z weryfikacją z zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, nie można odnowić/gruntownie zmodernizować gdyż kapa chodnikowa jest w bardzo złym stanie cytuję "Ze względu na bardzo zły stan konstrukcji kapy chodnikowej na obiekcie brak możliwości wymiany samej nawierzchni chodnika. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, przebudowy kapy z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w 1 rok budżetowy opinia negatywna" czyli na ten odcinek w bezpiecznej tzn.równej komfortowej wersji rowerzyści jeszcze sobie zapewne poczekają). Krok po kroku, modernizacja kawałka po kawałku,odcinka po odcinku aż w końcu wokół miasta powstanie (po "wschodniej" stronie Jagiellońska, Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego itp zaś po "zachodniej" np.nowo powstający ciąg pieszo rowerowy wzdłuż Armii Krajowej a dalej nowa infrastruktura przy zapowiadanej,mitycznej przebudowie DK1 aż do Estakady/Jagillońskiej i pętla się "zamyka") powstanie całościowo spójna "pętla" infrastruktury rowerowej w przyjaznym standardzie asfaltowym dzięki której rowerzyści będą mogli komfortowo, bezpiecznie,w miarę szybko (i ekologicznie), dojechać w wybrane rejony/dzielnice Częstochowy względnie omijając ścisłe "centrum" w którym z infrastrukturą rowerową jest "tak sobie". W mojej opinii taka duża "pętla" wokół "centrum" Częstochowy powinna być jednym z priorytetów pomysłu na rozwój polityki rowerowej w naszym mieście, oczywiście pętla w 100% spójna, całościowo w standardzie asfaltowym, bez żadnych wyrw/odcinków z "archiwalną" nawierzchnią czy wysokimi krawężnikami itp itd.

Opiniujemy pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.