Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 197

197. Laboratorium językowe SP24 -ucz się efektywnie języków obcych.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, ul. Hubermana 7, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie obejmuje utworzenie nowoczesnego laboratorium komputerowo - językowego. W pracowni będą 24 stanowiska dla uczniów i stanowisko nauczycielskie. Konieczny jest zakup indywidualnych biurek, krzeseł oraz oprogramowania poprawiającego skuteczność nauczania. Nauczanie języków wspomagane urządzeniami multimedialnymi będzie o wiele bardziej atrakcyjne.

Opis zadania

Laboratorium komputerowo - językowe SP24, to miejsce, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 oraz mieszkańcy dzielnicy Wyczerpy - Aniołów będą mogli uczyć się języków obcych lub je doskonalić. Pracownia komputerowo – językowa to połączenie dwóch pracowni: klasycznej pracowni komputerowej oraz pracowni językowej. Stworzenie multifunkcyjnej pracowni multimedialnej niesie wiele korzyści. Podczas wykorzystywania pracowni do nauki języków obcych, standardowa funkcjonalność pracowni językowej (dialog z nauczycielem, praca w grupach, odsłuch listeningów) zostaje rozszerzona o pracę z materiałami multimedialnymi                   w czasie rzeczywistym. Uczniowie mają dostęp do multibooków, materiałów przesłanych na komputery przez nauczyciela czy nawet dostęp do internetu, przez co mogą efektywniej wykorzystywać ogólnodostępne materiały dydaktyczne w prosty i przystępny sposób. Pracownia językowa kontrolowana jest z poziomu stanowiska nauczyciela (oprogramowanie nauczyciela), a słuchawki pracowni językowej podłączone są bezpośrednio do komputerów na stanowiskach uczniowskich. To samo oprogramowanie może być wykorzystane także podczas zajęć komputerowych. Szereg przydatnych funkcji takich jak między innymi:
• Podgląd stanowisk uczniowskich
• Możliwość udostępnienia ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie (prezentacja w czasie rzeczywistym)
• Udostępnianie plików i materiałów szkoleniowych
• Blokowanie stanowisk uczniowskich
• Bogate funkcje głosowe (m.in. rozmowa z uczniem/grupą uczniów)
• Możliwość przeprowadzenia ankiety oraz egzaminu
okazują się przydatne także podczas prowadzenia zajęć z innych przedmiotów. Wykorzystanie komputerów oraz materiałów multimedialnych staje się coraz popularniejsze i łatwiej dostępne, przez co można uatrakcyjnić niemal każde zajęcia lekcyjne w prosty sposób (TIK), a także rozszerzyć naukę języków obcych                                                                                         o efektywną pracę z multimediami oraz materiałami dostępnymi np. w Internecie.
Realizacja zadania utworzenia laboratorium językowego jest uzasadnioną potrzebą społeczną.
Podjęcie realizacji zadania stworzenia miejsca do nauki języków, wynika z głosów płynących od mieszkańców dzielnicy Wyczerpy - Aniołów. Dla uczniów i mieszkańców będzie to szansa na opanowanie języka na wysokim poziomie, gdyż znajomość języka we współczesnym świecie jest jednym z warunków kariery zawodowej dla młodego człowieka. Korzyścią z nauki języków obcych są również podróże. Znając język obcy nie zgubimy się za granicą oraz samodzielnie załatwimy wszystkie sprawy.
Ucząc się języka obcego dzieci i dorośli ćwiczą swoją pamięć, koncentrację, poszerzają horyzonty i kształtują świadomość społeczną.
Innowacyjne rozwiązania pracowni komputerowo-językowej pozwolą efektywnie uczyć się języków uczniom i mieszkańcom z niepełnosprawnościami z  dzielnicy Wyczerpy - Aniołów. Wyposażenie pracowni zostało dostosowane także do ich potrzeb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Komputer dla nuczyciela i3/8GB RAM/240GB SSD/Windows 10 np Intel NUC, 1 szt.1 920 zł
2Monitor dla nauczyciela, monitor dotykowy 21,5" np. Lenovo lub liyama, 1 szt.1 100 zł
3Komputer dla ucznia i3/8GB RAM/240GB SSD/Windows 10 np. Intel NUC, 24 szt.46 080 zł
4Monitory komputerowe 21,5" np. AOC e2270Swhn, 23 szt.9 200 zł
5Monitor dla osoby niepełnosprawnej, monitor dotykowy 21,5" np. Lenovo lub liyama, 1 szt.1 100 zł
6Zestaw klawiatura+myszUSB, 24 szt.1 033,20 zł
7Klawiatura+mysz dla osoby niepełnosprawnej z powiększonymi klawiszami np. VisionBoard 2+mysz USB, 1 szt.332,60 zł
8Oprogramowanie dla nauczyciela, 1 szt.984 zł
9Oprogramowanie dla ucznia, 24 szt.11 808 zł
10Słuchawki z mikrofonem np. Bolin BL-888 USB, 25 szt.3 690 zł
11Biurko nauczyciela ok. 160cmx80cm wg aranżacji z wysuwaną półką na klawiaturę i myszkę, 1 szt.799,50 zł
12Biurka uczniowskie ok. 130cmx60cm wg aranżacji z wysuwanymi półkami na klawiaturę i mysz, 12 szt.6 642 zł
13Fotel dla nauczyciela, rozmiar 6, 1 szt.332,60 zł
14Krzesła uczniowskie, rozmiar 6, 24 szt.3 838 zł
15Router gigabitowy np. Ubiquiti ER-X, 1 szt.200 zł
16Switch sieciowy gigabitowy 48 portowy np. TP-Link SG1048, 1 szt.900 zł
17Wykonanie instalacji sieci Lan oraz 230V w pracowni, 1 szt.6 150 zł
18Cyklinowanie podłogi3 890 zł
Łącznie: 99 999,90 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Laboratorium językowe SP24 -ucz się efektywnie języków obcych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.