Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 199

199. Wymiana nawierzchni Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie


Lokalizacja

Wręczycka 111/115

Skrócony opis

Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego na nawierzchnię syntetyczną bezspoinową, która zapewni bezpieczeństwo użytkownikom placu zabaw, jak również przyczyni się do prawidłowego utrzymania obiektów współistniejących takich jak bieżnia lekkoatletyczna i boisko wielofunkcyjne.

Opis zadania

Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego na nawierzchnię syntetyczną bezspoinową, która zapewni bezpieczeństwo użytkownikom placu zbaw, jak również będzie zapobiegało niszczeniu innych obiektów znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie. W ramach zadania zostaną wykonane prace przygotowawcze, polegające m.in. na usunięciu istniejącej nawierzchni i przygotowaniu terenu do ułożenia nowego, bezpiecznego podłoża wymiarów 17m x 22m oraz wykonaniu tablicy informacyjnej. Obecna nawierzchnia tj. żwir jest materiałem, który z łatwością można przenieść m.in. na obuwiu, co powoduje, że znajduje się on nie tylko w miejscu, gdzie znajduje się plac zabaw a również na bieżni, boisku, trawie co przyczynia się do stopniowego niszczenia infrastruktury współistniejącej. Ponadto nawierzchnia żwirowa nie gwarantuje bezpieczeństwa, w przypadku upadku nie wykazuje właściwości amortyzacyjnych, co może doprowadzać do nadszarpnięcia zdrowia jego użytkowników.  Nawierzchnia, która mogłaby zastąpić istniejącą pozwoli na uzyskanie stabilnej podstawy, o właściwościach antypoślizgowych, odpornych na mróz, wodoszczelnych. W czasach pandemii zapewne nawierzchnia syntetyczna bezspoinowa posiada atesty higieniczne. Przede wszystkim nawierzchnia bezpieczna w razie upadku amortyzuje i zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji, jednocześnie zapewniając komfortowe warunki zabawy nie tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie ale mieszkańców dzielnicy Lisiniec, którzy w wolnym czasie mogą skorzystać z infrastruktury wybudowanej na terenie ww. placówki. Zgodnie z powyższym po wymianie nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bezpieczną syntetyczną bezspoinową plac zabaw w większej mierze będzie dostępny również dla osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową. Obecnie żwir stanowi  barierę nie do pokonania m.in. dla osób mających dysfunkcję narządu ruchu a nawierzchnia bezspoinowa ułatwi  przemieszczanie się pomiędzy urządzeniami, a co za tym idzie pozwoli na integrację dzieci, osób korzystających z placu zabaw likwidując występujące obecnie bariery. Zadanie przyczyni się do racjonalnego usprawnienia i dostępu wszystkim zainteresowanym bez względu na stan zdrowia. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji zostanie wykonana tablica informacyjna, na której zostanie zamieszczony regulamin korzystania z placu zabaw oraz informacje o sposobie finansowania zadania, mając na celu poinformowanie jak największej liczby użytkowników o pozyskanym dofinansowaniu. Tym samym celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez wymianę pozbawionej obecnie właściwości amortyzacyjnych nawierzchni na nawierzchnię bezpieczną zapewniająca komfort ich użytkownikom, przełamanie barier i ułatwienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością m.in. ruchową poprzez zapewnienie dostępu do urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz swobodnego poruszania się pomiędzy urządzeniami, integrację społeczności lokalnej, zaprzestanie niszczenia infrastruktury współistniejącej poprzez wyeliminowanie roznoszenia żwiru po obiektach znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 , co przyczyni się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i naprawy. Reasumując wymiana nawierzchni placu zabaw jest zadaniem, które jest spełnieniem oczekiwań społeczności lokalnej i jego realizacja jest niezbędnym działaniem, które zlikwiduje istniejące bariery oraz zintegruje mieszkańców dzielnicy Lisiniec jak i mieszkańców całego miasta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu5 000 zł
2Wykonanie nawierzchni syntetycznej bezspoinowej 17m x 22m x 500 zł za m2187 000 zł
3Tablica informacyjna 1 szt2 000 zł
Łącznie: 194 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wymiana nawierzchni Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.