Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 202

202. ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PASIE ZIELENI, MIĘDZY BLOKAMI KSIĘŻYCOWA 9 a 11


Lokalizacja

Pas zieleni między blokami księżycowa 9 a 11

Skrócony opis

Czwarty raz startujemy z projektem placu zabaw dla naszych dzieci. Ma być to miejsce doskonałej zabawy na świeżym powietrzu a zarazem bezpiecznej, w miejscu gdzie niegdyś istniał niewielki plac zabaw a obecnie mamy tylko starą piaskownicę. Miejsce to da swobodę zabawy naszym dzieciom, a rodzicom chwilę wytchnienia.

Opis zadania

Po raz kolejny, bo już czwarty startujemy z pomysłem rozbudowy placu zabaw dla naszych dzieci. Niegdyś stały tu huśtawki, koniki dla dzieci, i spora piaskownica.
Z roku na rok przybywa nam małych mieszkańców, a my nadal mamy tylko piaskownicę sprzed 30 lat i tylko jedną ławkę. Oba elementy w bardzo złym stanie technicznym.
Na chwilę obecną dzieci starsze i młodsze grają w piłkę, puszczają bańki, a najmłodszym pozostaje tylko zabawa w piaskownicy. Z racji tego, że mamy tylko jedną ławkę, rodzice często siedzą na obrzeżu piaskownicy, z której często wystają już gwoździe, co zagraża bezpieczeństwu naszych dzieci oraz nam. Sami naprawiamy piaskownicę czy też ławkę, aby można byłoby jeszcze z tego korzystać. W zeszłym roku, rodzice zmuszeni byli skosić trawę we własnym zakresie, ponieważ terminy koszenia były odległe a dzieci biegające po wysokiej trawie, nie miały możliwości bawienia się.
Obecnie w ciepłe dni z tego terenu korzysta kilkanaścioro dzieci oczywiście w towarzystwie  rodziców. Miejsce to w słoneczne dni, dzięki wysokim topolom daje zacienienie, dzięki temu mogą przebywać tu dzieci przez większość dnia. Miejsce to jest z dala od ulicy, co jest dodatkowym atutem bezpiecznego placu zabaw. Teren jest dosyć duży. Do zagospodarowania jest powierzchnia ok 25 m x 20 m, chcielibyśmy go wyposażyć w bezpieczne urządzenia dla dzieci typu bujaki, zjeżdżalnia, bocianie gniazdo, kilka dodatkowych ławek i co najważniejsze, odremontować piaskownicę. Nowy plac zabaw miałyby otaczać nowo nasadzone drzewa i krzewy odpowiednie dla tego miejsca. Rodzicom i dzieciom z pobliskich bloków marzy się nieduży plac zabaw, który będzie bezpieczny dla wszystkich użytkowników, a dzieci będą mogły korzystać z uroku dzieciństwa w towarzystwie rówieśników na świeżym powietrzu.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

4000,00

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zarządca terenu tj. ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizacje zadania na zarządzanym terenie- dz 3/49 i 3/50 w obrębie 43A, BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PASIE ZIELENI, MIĘDZY BLOKAMI KSIĘŻYCOWA 9 a 11

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.