Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 204

204. Twórzmy małymi krokami spójne drogi rowerowe w mieście m.in. wzdłuż AK między Jasnogórską a Aleją JP II i obok Pułaskiego od Alei do Waszyngtona


Lokalizacja

Wzdłuż Armii Krajowej między Jasnogórską a Aleją Jana Pawła II
i obok Pułaskiego od Alei NMP do Waszyngtona po stronie dzielnicy Śródmieście

Skrócony opis

Zadanie polega na budowie fragmentów dróg rowerowych w celu tworzenia spójnej całości i dla bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Dwie drogi rowerowe : pierwsza wzdłuż Armii Krajowej między Jasnogórską a Aleją Jana Pawła II i druga obok Pułaskiego od Alei NMP do Waszyngtona.

Opis zadania

Zadanie polega na budowie fragmentów dróg rowerowych w celu tworzenia spójnej całości i dla bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Dwie drogi rowerowe : pierwsza wzdłuż Armii Krajowej między Jasnogórską a Aleją Jana Pawła II i druga obok K. Pułaskiego od Alei NMP do Waszyngtona po stronie dzielnicy Śródmieście. Dodatkowo dwa przejazdy P11 wzdłuż ścieżki rowerowej przez dojazdowe ulice przy Pułaskiego. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp. Schemat w załączniku przedstawia tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ok. 140 m. budowa ścieżki rowerowej 320 zł x2 89 600 zł
2Plus droga rowerowa przy Pułaskiego ok. 160 m. x2 m x320 zł 102 400 zł
3x2 P-11 - Średnia dł. 8 m. x 3 m. szer. 5 000 zł
4Obniżenie krawężników 10 000 zł
5Projekt i inne wydatki 10 000 zł
Łącznie: 217 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Uwagi do oceny:
Al. Armii Krajowej - 140.000,00 zł
ul. Pułaskiego - 198.000,00 zł
Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.
Przed realizacją zadania konieczne uzgodnienia z BIR (projekt musi być dostosowany do infrastruktury po skończeniu inwestycji tramwajowej )

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Twórzmy małymi krokami spójne drogi rowerowe w mieście m.in. wzdłuż AK między Jasnogórską a Aleją JP II i obok Pułaskiego od Alei do Waszyngtona

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.