Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 236

236. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z sprzętem dla OSP Kawodrza Dolna


Lokalizacja

Częstochowa, 42-280 ul. Główna 144

Skrócony opis

W imieniu ochotniczej straży pożarnej Kawodrza Dolna zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z sprzętem. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Za każdy głos serdecznie dziękujemy.

Opis zadania

Zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, a także zwiększy możliwości przewozu różnego rodzaju nowego sprzętu, o który nieustannie staramy się, by nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także usprawnić nasze działania. W związku z tym, że posiadamy już pojazd lekki marki Ford Transit to pojazd średni sprawiłby, że bylibyśmy bardziej elastyczni i mieli większe możliwości odnośnie podejmowanych działań. Nie ukrywamy, że zbiornik wody w obecnym samochodzie nie jest wystarczająco pojemny, byśmy mogli uczestniczyć w każdym zdarzeniu. Chcielibyśmy także wspomnieć, że do naszej jednostki coraz chętniej dołączają nowi druhowie i po zakończeniu przez nich Szkoleń Podstawowych będziemy mieli możliwość nieść pomoc ze zdwojoną siłą niż dotychczas, bo nowy pojazd umożliwi wyjazd do zdarzenia na dwa zastępy, gdyby sytuacja tego wymagała.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Średni wóz ratowniczo-gaśniczy657 115 zł
2Wąż tłoczny W75 szt. 82 400 zł
3Wąż tłoczny W52 sz. 62 300 zł
4Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 szt. 1860 zł
5Narzędzie ratownicze HOOLIGAN szt. 11 200 zł
6Prądownica pistoletowa TURBO W52 szt. 23 600 zł
7Zestaw lanc kominowych szt. 15 000 zł
8Wąż W42 szt.41 800 zł
9Stojak hydrantowy 2x75 szt. 1710 zł
10Klucz do hydrantu podziemnego szt. 1100 zł
11Młot szt. 1260 zł
12Topór szt. 1200 zł
13Siekiera szt. 1280 zł
14Nożyce do prętów szt. 1120 zł
15Radiostacja nasobna szt. 613 800 zł
16Mikrofonogłośnik do radiostacji nasobnej szt.2580 zł
17Piła do drewna szt. 12 400 zł
18Piła ratownicza szt. 16 000 zł
19Piła do betonu szt. 14 500 zł
20Motopompa pływająca szt. 15 660 zł
21Motopompa szlamowa szt. 17 300 zł
22Wytwornica pianowa szt. 11 200 zł
23Agregat prądotwórczy z stabilizatorem napięcia szt. 15 000 zł
24redukcja 75/52 szt. 3200 zł
25Siodełko wężowe szt. 2360 zł
26Mostek przejazdowy 2x75 szt. 2700 zł
27Widły szt. 2200 zł
28Łopata szt. 2200 zł
29Podpinki wężowe szt. 275 zł
30Latarka kątowa z ładowarką szt. 43 160 zł
31Zestaw do stabilizacji pojazdów szt. 11 800 zł
32Zabezpieczenie na Airbag szt. 1320 zł
33Detektor wielogazowy szt. 13 350 zł
34Kamera termowizyjna szt.1 7 900 zł
35Aparaty ODO szt. 418 800 zł
36Sygnalizator bezruchu szt. 42 550 zł
37Turbowentylator oddymiajacy szt. 18 000 zł
Łącznie: 770 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

41 000 zł

Projekt zadania nr 236 pod nazwą .„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Kawodrza Dolna” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 770 000 zł do 900 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z sprzętem dla OSP Kawodrza Dolna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.