Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 247

247. Znaki informacyjne dla mieszkańców i turystów


Lokalizacja

Stacje rowerów miejskich lub punkty wymienione
-Jasnagóra x3 ( od ul. Barbary, od ul. Wieluńskiej , przy Parkach ) ,
-Ul. Pułaskiego przy dworcu Stradom,
-Ul. Piłsudskiego
-Rondo Mickiewicza
-Al. Wolności przy dworcu
-Ul. Dekabrystów okolice OBI
- Al. Westerplatte przy Lidlu
- Przy promenadzie Czesława Niemena
- Przy Stadionie Rakowa
- Przy Stadionie Włókniarza
- Przy CH Jagiellończycy
- Przy Galerii Jurajskiej
- Przy Katedrze
- Przy Skwerze Sokołów
- Przy Skwerze Solidarności
- Przy Rondzie Trzech Krzyży
- Przy drodze rowerowej za hotelem Scout
- Przy Parku Lisiniec x2 ( od Jadwigi i od La Playa )
- Przy Hali Polonia
- Przy PKS
- Przy Dworcu Raków
- Przy rondzie Kuleja
- Jagiellońska / Monte Cassino
- Monte Cassino / Pułaskiego
- Niepodległości / Jagiellońska
- Przy Jurajskiej ścieżce rowerowo biegowej
- Rondo Szwejkowskiego
- Al. Wyzwolenia
- Rondo Kaznowskiego
- Al. Marszałkowska
- Lasek Aniołowski
- Park imTysiąclecia

Skrócony opis

Projekt ma polegać na ustawieniu na kilku głównych skrzyżowaniach dróg rowerowych, znaków z mapą miasta i wyznaczonymi na niej drogami rowerowymi oraz w górnej części znaku umiejscowionymi kierunkami z opisem ciekawego miejsca w mieście np. Park rekreacyjny na Lisińcu.

Opis zadania

Zadanie polegające na ustawieniu na kilku skrzyżowaniach rowerowych, znaków z kierunkami jazdy do ciekawych miejsc w mieście oraz z mapą miasta, na której będzie naniesiona sieć dróg rowerowych. W załączniku przedstawiam jak to wygląda w Tychach, na których się zainspirowałem dodaniem tego projektu.

Proponuję ustawienie 30 znaków na początek w lokalizacjach:  
-Jasnagóra x3 ( od ul. Barbary, od ul. Wieluńskiej , przy Parkach ) ,
-Ul. Pułaskiego przy dworcu Stradom,
-Ul. Piłsudskiego
-Rondo Mickiewicza
-Al. Wolności przy dworcu
-Ul. Dekabrystów okolice OBI
- Al. Westerplatte przy Lidlu
- Przy promenadzie Czesława Niemena
- Przy Stadionie Rakowa
- Przy Stadionie Włókniarza
- Przy CH Jagiellończycy
- Przy Galerii Jurajskiej
- Przy Katedrze
- Przy Skwerze Sokołów
- Przy Skwerze Solidarności
- Przy Rondzie Trzech Krzyży
- Przy drodze rowerowej za hotelem Scout
- Przy Parku Lisiniec x2 ( od Jadwigi i od La Playa )
- Przy Hali Polonia
- Przy PKS
- Przy Dworcu Raków
- Przy rondzie Kuleja
- ITP

lub po prostu przy każdej stacji rowerów miejskich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup Znaków
2Ustawienie znaków

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Komentarz konserwatora zabytków: "właściwe oznakowanie dróg i ścieżek rowerowych winno być kompleksowo skoordynowane i rozwiązane. Znaki mogą zawierać proponowane jak i inne niezbędne informacje w tym przedmiocie a ich lokalizacja, wielkość, forma i treść winny być jednorodne, ograniczając ich ilość w przestrzeni zabytkowej miasta".

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Znaki informacyjne dla mieszkańców i turystów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.