Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 249

249. Ławeczka ze stojakiem rowerowym


Lokalizacja

1. ul. Kanał Khona
2. ul. 7 Kamienic przy zbiegu z ul. Klasztorną ( opis historii ulicy 7 Kamienic )
3. Plac Pamięci Narodowej
4. Promenada Czesława Niemiena
5. Próg Wodny na Mirowie
6. Skwer Sokołów
7. Ul. Okulickiego przy przejściu do Alei Brzozowej
8. Armii Krajowej przy Politechnice ( opis powstania dzielnicy )
9. Pomnik Szpulka przy rondzie Mickiewicza
10. Ul. Piłsudskiego ( opis Pałacu Grossmanów )
11. al. N.M.P. - Dom Frankego
12. ul. Limanowskiego - Stadion Raków

Skrócony opis

Wiele rowerzystów nie stosuje podpórek rowerowych tzw. nóżek i musi opierać rower o np. słupki, ławki itp. Takie opieranie w dłuższej perspektywie może uszkadzać te ławki i słupki. Proponuję ustawić ławki ze stojakami przy ciekawszych atrakcjach miejskich np.  Promenada Czesława Niemena, Aleja Brzozowa, Próg Wodny na Mirowie. Do ławki będzie dołączony krótki opis danego miejsca.

Opis zadania

Wykonanie i ustawienie 12 granitowych ławeczek z dołączonymi do niech stojakami na rowery ze stali nierdzewnej, mieszczącymi koła 29 cali oraz wykonanie i połączenie z ławeczką tablic z opisem miejsca. Oczywiście ławeczki powinny być ustawione przy ścieżkach rowerowych.

Miejsca ustawienia ławeczek:
1. ul. Ogrodowa przy Katedrze (opis browaru)
2. ul. 7 Kamienic przy zbiegu z ul. Klasztorną ( opis historii ulicy 7 Kamienic )
3. Plac Pamięci Narodowej
4. Promenada Czesława Niemiena
5. Próg Wodny na Mirowie
6. Skwer Sokołów
7. Ul. Okulickiego przy przejściu do Alei Brzozowej
8. Armii Krajowej przy Politechnice ( opis powstania dzielnicy )
9. Pomnik Szpulka przy rondzie Mickiewicza
10. Ul. Piłsudskiego ( opis Pałacu Grossmanów )
11. al. N.M.P. - Dom Frankego
12. ul. Limanowskiego - Stadion Raków

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie ławeczek
2Ustawienie ławeczek

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

13200

Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Częstochowie w zakresie lokalizacji ławeczki ze stojakiem rowerowym i tablicą pamiątkową przy kościele pw. Św. Jakuba i perzy kościele św. Barbary oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w przypadku lokalizacji elementu małej architektury w Parku Lisiniec - wymienione lokalizacje zostały usunięte z projektu zadania - spisana karta ustaleń z autorem.  Pozostałe 12 obiektów nie budzi zastrzeżeń.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ławeczka ze stojakiem rowerowym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.