Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 253

253. Ciepła kurtka dla bliźniego


Lokalizacja

Dowolna lokalizacja w mieście.

Skrócony opis

Proponuję aby w okresie od jesieni do końca zimy pojawiały się w Częstochowie zadaszone wieszaki na kurtki dla najuboższych. Wielu z nas ma w swoich szafach itp. dobrej jakości,  niezniszczone kurtki zimowe, czy też ciepłe spodnie. Możemy podzielić się tymi ubraniami z najbardziej potrzebującymi, a taka forma przekazu da poczucie godności i szacunku dla tych osób, nas czyniąc cichymi bohaterami.

Opis zadania

Pomoc potrzebującym czy to ludziom czy zwierzętom jest obowiązkiem każdego człowieka mogącego nieść taką pomoc. Można uratować czyjeś zdrowie i życie nie tylko dając jedzenie czy schronienie, ale poprzez zaopatrzenie w ciepłe ubrania w okresie jesienno-zimowym. Ta inicjatywa będzie kosztowała tylko i wyłącznie stojaki na ubrania i mobilne zadaszenie, chroniące ubrania przez zamoczeniem. Tak naprawdę każda mieszkanka i mieszkaniec Częstochowy może stać się bohaterem niosąc pomoc potrzebującym, tak zwyczajnie oddając swoją nieużywaną już kurtkę zimową czy ciepłe spodnie. Zamiast zalegać w szafie czy być wyrzuconym do kosza na śmieci możemy przyczynić się do uratowania zdrowia tych, którzy nie są w stanie sami sobie pomóc.
Podaję szacunkowy koszt dla 1 kompletu. Może to być wielokrotność tej kwoty, zależnie od tego czy robimy to tylko dla jednego punktu czy np. wyznaczymy ich 5 (centrum, północ, południe, wschód i zachód). Najkorzystniej 3 sztuki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zadaszony stojak 3 szt. 30 000 zł
2Wieszak szt.450 zł
Łącznie: 30 450 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Zadanie ogólnomiejskie (brak oznaczenia konkretnej lokalizacji na terenie miasta). Wieszaki powinny zostać zainstalowane na terenie nieruchomości należących do Gminy. Podczas weryfikacji zgłoszonego zadania wzięto pod uwagę, do kalkulacji, gotowe rozwiązania w postaci zadaszonych wieszaków na rowery, w przypadku których koszt jednego z takich wieszaków nie przekracza 7 000,00 zł. Istnieje techniczna możliwość zmiany wieszaków rowerowych na wieszaki do ubrań. Przy obliczaniu kosztów utrzymania w 5 kolejnych latach wzięto pod uwagę konieczność poniesienia kosztów na utrzymanie wieszaków w czystości oraz konieczność wykonania ewentualnych prac naprawczych (malowanie, wymiana zniszczonych wieszaków). Kwota realizacji zadania nie przekracza 50% puli środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie. Koszt utrzymania przez kolejne 5 lat nie przekracza łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ciepła kurtka dla bliźniego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.