Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 267

267. Poprawa komfortu przejazdu i ulga dla środowiska na odcinku ul. Wyszyńskiego od. ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej


Lokalizacja

Ul. Wyszyńskiego od nr 202 do nr 82

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wymiana krawężników w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej.

Opis zadania

Ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Podhalańskiej do ul. Św. Jadwigi  jest ważną ulicą wyprowadzającą ruch z dzielnicy Lisiniec do drogi krajowej nr 43 oraz do centrum miasta (i w kierunku odwrotnym). Nawierzchnia jezdni o długości ok. 1 km i szerokości 6,0 m jest w bardzo złym stanie, można powiedzieć, że jest tam łata na łacie, z licznymi pajęczynowymi spękaniami.  Dodatkowo położone tam progi spowalniające, co w ocenie wnioskujących mieszkańców ma może swoje uzasadnienie, ale ogólny stan nawierzchni wraz z progami powoduje znaczące utrudnienie dla mieszkańców miasta chcących tą drogą zbliżyć się do celu swojej podróży.
Zadanie polegać powinno na wykonaniu nowej warstwy bitumicznej ścieralnej z wymianą krawężników, podobnie jak zostało to zrobione kilka lat temu na innym odcinku tej ulicy: od ul. Św. Jadwigi do ul. Klasztornej.
Położenie nowej warstwy bitumicznej na omawianym odcinku ulicy Wyszyńskiego jest niezbędne w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy podróżujących i pozwoli jeszcze na to przez wiele lat, do czasu, gdy dojrzeje sprawa kompleksowego odwodnienia zlewni z rejonu tej ulicy.
Ul. Wyszyńskiego jest ważną ulicą w układzie ulic międzydzielnicowych  i korzysta z niej wielu mieszkańców  naszego miasta kierując się w kierunku dzielnic takich jak Lisiniec, Grabówka czy  Gnaszyn-Kawodrza i z powrotem. Śmiało można powiedzieć, że o jej generalny remont mieszkańcy starają się bezskutecznie już przeszło dekadę. W tym czasie kierowcy niszczą swoje pojazdy, mieszkańcy muszą znosić większy hałas podczas ich przejazdu, a środowisko (które obejmuje nie tylko florę i faunę ale także ludzi) narażone jest na dodatkowe zanieczyszczenie spalinami podczas zwalniania i przyśpieszania z uwagi na wyboje i spowalniacze ruchu. Odpowiedzi na interpelacje radnych i ich wnioski w tej sprawie nie gwarantują remontu ulicy w jakimś określonym terminie. Lata mijają, a remont jest ciągle w sferze mglistych obietnic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie i realizacja zadania900 000 zł

Remont obejmuje wymianę krawężnika, wymianę warstw asfaltobetonowych nawierzchni jezdni.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Poprawa komfortu przejazdu i ulga dla środowiska na odcinku ul. Wyszyńskiego od. ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.