Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 274

274. Wyposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 37 w Częstochowie


Lokalizacja

Ul. Wielkoborska 54
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Szkoła Podstawowa nr 37 w Częstochowie to placówka, w której brakuje podstawowego wyposażenia dla dzieci. Bez niego uczniowie nie mogą rozwijać swoich umiejętności i sportowych pasji. Nie ma piłek, większych urządzeń gimnastycznych, Ta mała szkoła nie posiada środków na zakup takich urządzeń.

Opis zadania

Szkoła Podstawowa nr 37 w Częstochowie to placówka, w której brakuje podstawowego wyposażenia dla dzieci. Bez niego uczniowie nie mogą rozwijać swoich umiejętności i sportowych pasji, a aktywność fizyczna w dobie pandemii jest niezmiernie ważna. Nie ma piłek do sportów zespołowych takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka. Do ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych brakuje  skrzyni gimnastycznej, kozła, odskoczni i równoważni . Ponadto bardzo zniszczone są już : stojaki na rowery i siatki do koszy. W niewystarczającej ilości jest drobny sprzęt sportowy typu piłki lekarskie, skakanki, ringo,
obręcze hula-hop itp. Dla urozmaicenia zajęć W-F szkole przydałyby się jeszcze np. bule lub sprzęt do gry w rugby.
Możliwości finansowe tej małej szkoły są niewielkie, a ilość uczniów coraz większa, gdyż szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku.  Mimo usilnych starań dyrekcji, pracowników i rodziców szkoły nie stać na zakup wyżej opisanego sprzętu. W obecnej sytuacji (nauczanie zdalne, pandemia) niezmiernie ważne jest , aby dzieci spędzały aktywnie czas w grupie rówieśniczej , poprawiały kondycję fizyczną i odbudowały relacje społeczne.
Projekt ten powstał w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Jako załącznik dodaję sugerowany kosztorys wraz ze szczegółowym opisem planowanych zakupów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu sportowego wraz z transportem 17 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wyposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 37 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.