Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 278

278. Profesjonalna siłownia na otwartej przestrzeni.


Lokalizacja

Południowa część Parku Tysiąclecia położonego w pierwszej części Promenady

Skrócony opis

Siłownia dla amatorów i zaawansowanych na otwartej przestrzeni. Docelowo wszystkie sprzęty będą posiadać zmienne obciążenie do 220 kg, dzięki czemu trenujące osoby będą mogły dobierać je sobie adekwatnie do swoich możliwości. Treningi w tym miejscu będą mogły również prowadzić osoby niepełnosprawne, siłownia posiada również kody Qr z aplikacją wirtualnego trenera.

Opis zadania

Coraz więcej osób zobowiązanych jest do siedzącego trybu życia.
Obostrzenia oraz wymuszona forma pracy zdalnej mają negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego my pragniemy stworzyć siłownię wyposażoną w zewnętrzne atlasy treningowe z regulacją obciążenia.
Treningi siłowe zajmują czwarte miejsce w zestawieniu najpopularniejszych form aktywności wśród Polaków. Zapotrzebowanie na bezpłatne, ogólnodostępne profesjonalne obiekty tego typu jest więc duże.Tym bardziej że aż ⅓ rodaków uprawia sport regularnie.

Nasza projekt skierowany jest dla różnych grup odbiorców w różnym wieku (młodzież, dorośli, seniorzy) i o zróżnicowanym stopniu sprawności (również dla niepełnosprawnych. Rozwiązanie, które proponujemy to nowość na polskim rynku, która pozytywnie wpłynie na integrację społeczną oraz pozwoli o regularne dbanie o zdrowie i kondycję. Urządzenia pozwalają na dostosowanie tempa wykonywanych ćwiczeń do możliwości danej osoby. Jest to szczególnie istotne dla osób, które wykorzystują siłownie na powietrzu do rehabilitacji np. pocovidovej lub osób z
niepełnosprawnością.

Największą zaletą urządzeń jest regulowane obciążenie od 2,5 do 220 kg. Urządzenia będą umożliwiały profesjonalny trening każdemu bez względu na wiek czy pozycję społeczną. Dotychczas w przestrzeni publicznej spotyka się wyłącznie urządzenia typowo rekreacyjne, w których przeciwwagą jest ciężar ciała użytkownika. Niestety rzadko kiedy taki ciężar bywa adekwatny do wykonywanego ćwiczenia. Chcemy stworzyć alternatywę dla prywatnych siłowni fitness oraz promować sport na świeżym powietrzu.

W wyposażeniu takiej siłowni koniecznie znaleźć musi się sprzęt taki, jak: wyciskanie na klatkę w pozycji siedzącej, maszyna do ćwiczenia wewnętrznej części uda w pozycji stojącej ze zmiennym obciążeniem, prasa w pozycji siedzącej ze zmiennym obciążeniem.

Profesjonalne atlasy treningowe wyposażone są w aplikację wirtualnego trenera – wystarczy zeskanować telefonem znajdujący się na urządzeniu kod QR i na ekranie wyświetli nam się film instruktażowy, gdzie profesjonalny trener przeprowadzi nas przez trening na urządzeniu.
Od teraz każdy trening na świeżym powietrzu to czysta przyjemność i to całkowicie za darmo!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Dokumentacja projektowa 16 500 zł
2Montaż, transport urządzeń oraz wykonanie nawierzchni 333 500 zł
Łącznie: 350 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

15000

Opiniujemy pozytywnie lokalizacje obiektu na terenie tzw. Parku 1000-lecia na działce nr 134/26 poprzez rozbudowę istniejącej siłowni

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Profesjonalna siłownia na otwartej przestrzeni.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.