Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 289

289. Remont sali gimnastycznej, sceny teatralnej w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Częstochowie na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej


Lokalizacja

V LO im. A. Mickiewicza
ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Założeniem projektu jest remont sali gimnastycznej ze sceną teatralną (montaż nagłośnienia, oświetlenia, podjazdów dla wózków, kotar, malowanie ścian, renowacja podłogi, tablica elektroniczna), który pozwoli dostosować pomieszczenie zarówno do funkcji widowiskowej jak i sportowej niezbędnej w życiu szkoły, środowiska lokalnego (osób niepełnosprawnych i seniorów) i miasta.

Opis zadania

V LO cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców Częstochowy oraz okolicznych miejscowości. Wysoki poziom nauczania, bogata oferta dydaktyczna oraz działania prospołeczne i tradycja szkoły zwiększają corocznie liczbę kandydatów, zainteresowanych nauką w naszej placówce. Mickiewicz jest jedyną szkołą w Częstochowie, która posiada salę gimnastyczną ze sceną teatralną wykorzystywaną na cele sportowe, edukacyjne, kulturalne i promocyjne oraz działalność edukacyjną miasta. Remont sali gimn. ze sceną teatralną (nieremontowana od kilkunastu lat, brak szatni) jest propozycją podyktowaną koniecznością zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych i komfortowych warunków do nauki, uprawiania sportu, organizowania imprez szkolnych i środowiskowych. V LO współpracuje z wieloma instytucjami: Caritas, PCK, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, Domem Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacją Oczami Brata oraz organizacjami: Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. W V LO prężnie działa Amatorski Teatr Szkolny, odnoszący sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, grupa taneczno-wokalno-aktorska MICK ART GROUP, prezentująca musicale w języku polskim i angielskim. Działają też zespoły uczniowskie, zaangażowane w prowadzenie projektów edukacyjnych i sportowych. Znani jesteśmy z organizacji konkursów o zasięgu od powiatowego do międzynarodowego. Współorganizatorem cyklicznych konkursów międzynarodowych jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Wręczenie dyplomów i nagród odbywa się podczas uroczystych gali wieńczących kolejne edycje konkursowe.
Szkoła posiada liczne osiągnięcia sportowe w wielu dyscyplinach, np.: grach zespołowych (koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej) i lekkiej atletyce.
Wyremontowanie sali ze sceną pozwoli na urządzanie międzyszkolnych zawodów, paraolimpiad dla dzieci z niepełnosprawnościami, zajęć sportowych (fitness, joga, aerobic), zajęć taneczno-ruchowych, pokazów talentów dla młodzieży z częstochowskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, spotkań z poezją, piosenką, wieczorków poetyckich i patriotyczno-historycznych pod nazwą: „Łączymy pokolenia” dedykowanych seniorom ze środowiska lokalnego, kombatantom i Kresowianom. Zamierzamy organizować spotkania integracyjne, bale charytatywne dla dzieci i ich rodziców, konkursy piosenek, koncerty kolęd. Podniesienie poziomu jakości oświetlenia i nagłośnienia ma służyć poprawie technicznej realizowanych wydarzeń, pozwoli dostosować pomieszczenie do funkcji sali widowiskowej i konferencyjnej w życiu szkoły, środowiska lokalnego i miasta. Poprawie ulegnie estetyka sali i komfort jej użytkowania.
Wyremontowana sala z profesjonalną sceną i dostosowaniem dla osób na wózkach da możliwości:
- uświetnienia i podniesienia rangi uroczystościom organizowanym przez szkołę, Urząd Miasta i zaprzyjaźnione instytucje
- zorganizowania konkursów, zawodów sportowych, wieczorków, przedstawień teatralnych, prezentacji talentów, umiejętności uczniów i podopiecznych wielu instytucji
- nawiązania bliższych kontaktów ze społecznością lokalną
- wzrostu kreatywności, przedsiębiorczości, współdziałania w grupach
- rozwoju idei wolontariatu – uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych
Nasz projekt BO przyczyni się do promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez wykorzystanie nowoczesnej sali gimn. i sceny teatralnej dla potrzeb edukacyjno-kulturalnych miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Sala gimnastyczna: cyklinowanie parkietu, malowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, koszy do koszykówki, słupków do siatek, tablicy elektronicznej, wentylatorów, siatek zabezpieczających okna, osłon grzejników oraz scena teatralna: zamontowanie nagłośnienia, oświetlenia, kotar, remont schodów, sceny, malowanie ścian455 000 zł
2Zamontowanie dwóch ramp progowo - podjazdowych dla wózków inwalidzkich z jedną poręczą5 000 zł
Łącznie: 460 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.