Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 289

289. Remont sali gimnastycznej, sceny teatralnej w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Częstochowie na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej


Lokalizacja

V LO im. A. Mickiewicza
ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Założeniem projektu jest remont sali gimnastycznej ze sceną teatralną (montaż nagłośnienia, oświetlenia, podjazdów dla wózków, kotar, malowanie ścian, renowacja podłogi, tablica elektroniczna), który pozwoli dostosować pomieszczenie zarówno do funkcji widowiskowej jak i sportowej niezbędnej w życiu szkoły, środowiska lokalnego (osób niepełnosprawnych i seniorów) i miasta.

Opis zadania

V LO cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców Częstochowy oraz okolicznych miejscowości. Wysoki poziom nauczania, bogata oferta dydaktyczna oraz działania prospołeczne i tradycja szkoły zwiększają corocznie liczbę kandydatów, zainteresowanych nauką w naszej placówce. Mickiewicz jest jedyną szkołą w Częstochowie, która posiada salę gimnastyczną ze sceną teatralną wykorzystywaną na cele sportowe, edukacyjne, kulturalne i promocyjne oraz działalność edukacyjną miasta. Remont sali gimn. ze sceną teatralną (nieremontowana od kilkunastu lat, brak szatni) jest propozycją podyktowaną koniecznością zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych i komfortowych warunków do nauki, uprawiania sportu, organizowania imprez szkolnych i środowiskowych. V LO współpracuje z wieloma instytucjami: Caritas, PCK, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, Domem Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacją Oczami Brata oraz organizacjami: Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. W V LO prężnie działa Amatorski Teatr Szkolny, odnoszący sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, grupa taneczno-wokalno-aktorska MICK ART GROUP, prezentująca musicale w języku polskim i angielskim. Działają też zespoły uczniowskie, zaangażowane w prowadzenie projektów edukacyjnych i sportowych. Znani jesteśmy z organizacji konkursów o zasięgu od powiatowego do międzynarodowego. Współorganizatorem cyklicznych konkursów międzynarodowych jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Wręczenie dyplomów i nagród odbywa się podczas uroczystych gali wieńczących kolejne edycje konkursowe.
Szkoła posiada liczne osiągnięcia sportowe w wielu dyscyplinach, np.: grach zespołowych (koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej) i lekkiej atletyce.
Wyremontowanie sali ze sceną pozwoli na urządzanie międzyszkolnych zawodów, paraolimpiad dla dzieci z niepełnosprawnościami, zajęć sportowych (fitness, joga, aerobic), zajęć taneczno-ruchowych, pokazów talentów dla młodzieży z częstochowskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, spotkań z poezją, piosenką, wieczorków poetyckich i patriotyczno-historycznych pod nazwą: „Łączymy pokolenia” dedykowanych seniorom ze środowiska lokalnego, kombatantom i Kresowianom. Zamierzamy organizować spotkania integracyjne, bale charytatywne dla dzieci i ich rodziców, konkursy piosenek, koncerty kolęd. Podniesienie poziomu jakości oświetlenia i nagłośnienia ma służyć poprawie technicznej realizowanych wydarzeń, pozwoli dostosować pomieszczenie do funkcji sali widowiskowej i konferencyjnej w życiu szkoły, środowiska lokalnego i miasta. Poprawie ulegnie estetyka sali i komfort jej użytkowania.
Wyremontowana sala z profesjonalną sceną i dostosowaniem dla osób na wózkach da możliwości:
- uświetnienia i podniesienia rangi uroczystościom organizowanym przez szkołę, Urząd Miasta i zaprzyjaźnione instytucje
- zorganizowania konkursów, zawodów sportowych, wieczorków, przedstawień teatralnych, prezentacji talentów, umiejętności uczniów i podopiecznych wielu instytucji
- nawiązania bliższych kontaktów ze społecznością lokalną
- wzrostu kreatywności, przedsiębiorczości, współdziałania w grupach
- rozwoju idei wolontariatu – uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych
Nasz projekt BO przyczyni się do promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez wykorzystanie nowoczesnej sali gimn. i sceny teatralnej dla potrzeb edukacyjno-kulturalnych miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Sala gimnastyczna: cyklinowanie parkietu, malowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, koszy do koszykówki, słupków do siatek, tablicy elektronicznej, wentylatorów, siatek zabezpieczających okna, osłon grzejników oraz scena teatralna: zamontowanie nagłośnienia, oświetlenia, kotar, remont schodów, sceny, malowanie ścian455 000 zł
2Zamontowanie dwóch ramp progowo - podjazdowych dla wózków inwalidzkich z jedną poręczą5 000 zł
Łącznie: 460 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Remont sali gimnastycznej, sceny teatralnej w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Częstochowie na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.