Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 291

291. Remont bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki


Lokalizacja

Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie. Aktualny stan bieżni nie przystaje do obecnych standardów użytkowania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa dla uczniów szkoły oraz okolicznych mieszkańców.

Opis zadania

Remont bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie jest zadaniem priorytetowym w działaniu edukacyjnym, zdrowotnym i wychowawczym. Podczas remontu boiska w roku 2016 nie została uwzględniona bieżnia lekkoatletyczna. Obecnie powierzchnia bieżni jest porośnięta trawą, a nawierzchnia żwirowa uniemożliwia prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz nie pozwala, ze względów bezpieczeństwa, na aktywne spędzanie czasu uczniom Szkoły Podstawowej nr 41 oraz okolicznym mieszkańcom. Uczniowie szkoły codziennie korzystają z obiektu boiska szkolnego i stworzenie dla nich bezpiecznych i lepszych warunków czynnego uprawiania sportu w tym korzystania z bieżni, wpłynęłoby na pozytywne wyniki w różnych dziedzinach sportu, zwłaszcza w lekkoatletyce. Dla mieszkańców oraz uczniów, którzy chętnie i aktywnie spędzają czas wolny na obiektach sportowych zwłaszcza w obecnym czasie pandemii, remont bieżni pozwoli na 100 % wykorzystanie obiektu boiska szkolnego w rozwoju swoich pasji sportowych. W czasie pandemii uprawianie sportu np: lekkoatletyki, nordic walking jest bardzo ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Boisko sportowe oraz bieżnia to nieodzowny element infrastruktury szkoły pozwalający na rozwój postawy sportowej uczniów, mieszkańców w tym osób ze szczególnymi potrzebami, dając okazje i możliwości do  czynnego spędzenia wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie bieżni lekkoatletycznej 188 m150 000 zł
2Wykonanie podłoża pod bieżnię15 000 zł
Łącznie: 165 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Remont bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.