Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 296

296. Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy


Lokalizacja

Nowowiejskiego 15
Al. NMP 22
​ Al. Kościuszki nr 4

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do większej ilości nowości wydawniczych z uwzględnieniem wydawnictw, które dostosowane są do osób ze szczególnymi potrzebami (duże litery, audiobooki), gier planszowych oraz sprzętu  komputerowego, który zapewni  większy komfort korzystania z usług biblioteki.

Opis zadania

Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży, Muzoteka oraz Filia nr 9 usytuowane są w bardzo dogodnych lokalizacjach i są ważnymi ośrodkami życia kulturalnego całego miasta. Filia nr 9 przy ul. Nowowiejskiego 15 jest placówką bez barier, przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostępną dla wszystkich mieszkańców, którzy zechcą skorzystać z jej oferty. Czytelnicy, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek czy niepełnosprawność nie mają mimo wszystko możliwości dotrzeć do danej biblioteki obsługiwani są dzięki usłudze „książka na telefon” – zamówione pozycje są im dostarczane bezpośrednio do domu. Zakup zbiorów konsultowany jest z mieszkańcami, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje zakupu za pośrednictwem formularza internetowego lub bezpośrednio u bibliotekarki. W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze, w tym również audiobooki (szczególnie potrzebne dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku) i inne zbiory dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami oraz zbiory specjalne dla częstochowskiej Muzoteki: płyty analogowe i CD z nagraniami dźwiękowymi, nuty i książki o tematyce muzycznej.  Potrzebny jest również sprzęt komputerowy, który ułatwi szybkie, nowoczesne wypożyczanie i wyszukiwanie informacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Oddział dla Dzieci i Młodzieży (zakup książek - 15.000, zakup audiobooków - 5.000, zakup gier planszowych - 5.000) 25 000 zł
2 Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego - Wypożyczalnia Główna (zakup książek - 20.000, zakup sprzętu komputerowego - 9.000) 29 000 zł
3Biblioteka Muzyczna (zakup płyt, nut, książek – 21.000)21 000 zł
4Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego – Czytelnia Główna (zakup książek – 10.000)10 000 zł
5Filia nr 9 (zakup książek - 30.000, zakup audiobooków - 2.000)32 000 zł
Łącznie: 117 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.