Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 297

297. Zazieleniony Deptak/Aleja - "Droga mleczna"


Lokalizacja

Ciąg pieszo komunikacyjny od ulicy Księżycowej przy bloku o adresie Księżycowa 8 do ulicy Worcella przy bloku o adresie Worcella 7.

Skrócony opis

Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodnika wraz ze schodami w ciągu pieszym od bloku przy ulicy Księżycowej 8 do bloku przy ulicy Worcella 7. Przekształcenie/adaptacja chodnika w zazielenioną Aleję (nawiązującą nazwą do okolicznych ulic tj. "Droga mleczna") poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów, zainstalowaniu elementów małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery.

Opis zadania

Głównym celem niniejszego zadania jest remont nawierzchni chodnikowej poprzez wymianę płyt chodnikowych po północno-wschodniej stronie SP 1. Pieszy ciąg komunikacyjny o którym mowa ciągnie się od ulicy Księżycowej 8 do ulicy Worcella 7 równolegle do ulicy Kosmicznej. Przy okazji wymiany nawierzchni wniosek zakłada adaptację chodnika ciągnącego się od ulicy Księżycowej do ulicy Worcella w pieszą aleję nazwaną roboczo "Droga mleczna" (tabliczka z nazwą alejki nawiązującą do otaczających ulic zostanie zainstalowana w widocznym miejscu na początku i końcu nowego „deptaku”). Działania: poszerzenie chodnika w kierunku terenu szkoły o około 0,5 - 1 metra, wymiana nawierzchni chodnika oraz schodów, nasadzenia wzdłuż alei nowych drzew i krzewów (8 sztuk drzew z gatunku Głóg pośredni - Paul’s Scarlet’ oraz 12 sztuk dużych sadzonek z gatunku np. Dereń Kousa bądź Tawuła Nippońska „Snowmound”), zainstalowanie elementów małej architektury typu ławki (4 sztuki), kosze na śmieci (4 sztuki) i stojaki rowerowe (2 sztuki ). Potrzeba realizacji tego zadania jest pilna, ze względu na bardzo zły stan nawierzchni chodnikowej niewymieniany od kilkudziesięciu lat. W/w pieszy ciąg komunikacyjny jest miejscem często uczęszczanym ze względu na bliskość szkół i przedszkola (SP 1, Przedszkole im. Krecika, Zespół Szkół Gastronomicznych oraz Liceum Samorządowe) oraz gęste zaludnienie w tej części osiedla. Stan nawierzchni w szczególności zagraża licznie zamieszkujących tą część miasta/dzielnicy seniorom, którzy często borykają się z problemami z przemieszczaniem, a zły stan techniczny chodnika wzmaga ich problemy i obawy przed upadkiem. Dlatego w trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników należy tą nawierzchnie szybko wymienić. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na potrzebę realizacji tego zadania jest stworzenie dla mieszkańców tej części miasta zadbanej, zielonej i czystej przestrzeni co przy okazji remontu może mieć tym większe uzasadnienie. Z przestrzeni korzystać będą mieszkańcy w każdym przedziale wiekowym, gęsto zaludnionej tej części 1000-lecia, będą mogli pozwolić sobie na bezpieczne spacery w komfortowych warunkach i przyjemnym zielonym otoczeniu. Niniejsza Aleja będzie służyła mieszkańcom w celach rekreacyjnych jak również towarzyskich co pobudzi lokalną integrację mieszkańców. Miejsce nadaje się idealnie do takiego zastosowania z wielu przyczyn m.in. miejsce nie przylega do ruchliwych ulic, graniczy z dużym zielonym nasłonecznionym placem a z drugiej strony szpalerem drzew dającym w upalne dni upragniony cień. Za tą lokalizacją przemawia również gęstość i specyfika zaludnienia oraz generujące ruch ludzi w różnym wieku znajdujące się w pobliżu placówki publiczne tj szkoły, przedszkole, uczelnie, kościół.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wymiana nawierzchni 135 000 zł
2Nasadzenia roślinności (drzewa, krzewy)9 000 zł
3Mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe)16 000 zł
Łącznie: 160 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25500

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zazieleniony Deptak/Aleja - "Droga mleczna"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.