Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 298

298. "Wracamy do Formy"


Lokalizacja

Częstochowa ul. Krakowska 80 Stadion Victorii 1922 Częstochowa

Skrócony opis

Zajęcia treningowe dla młodzieży  od 15 do 21 lat  w oparciu o najnowsze metody szkoleniowe  zgodnie z Narodowym Modelem Gry Opracowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ponadto turniej dla wszystkich  tzw. "Turniej Dzikich Drużyn Oldboyów 11 osob." na boiskach o murawach naturalnych. Projekt ma na celu wzrost jakości szkoleniowej młodych piłkarzy  oraz aktywizacje ruchową mieszkańców po COVID  

Opis zadania

Zajęcia treningowe dla młodzieży starszej od 15 do 21 lat  w oparciu o najnowsze metody szkoleniowe również z zastosowaniem sond analityki treningowej  zgodnie z Narodowym Modelem Gry Opracowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Szkolenia te mają być przeprowadzone przy zastosowaniu nowoczesnych założeń taktyczny z głównym naciskiem na tzw "rozumienie gry". Tego typu szkolenia pozwolą młodym adeptom podniesienie  poziomu sportowego. Każde zajęcia prowadzi trenr oraz co najmniej jeden asystent, treningi maja się odbywać w wymiarze nie mniejszym niż 3 razy w tygodniu min 1,5 h zajęć.
Drugim elementem powrotu społeczności lokalnej do formy jest aktywizacja ruchowa mieszkańców Starego Miasta poprzesz  organizacje  turnieju dla oldboyów  tzw. "Turniej Dzikich Drużyn Oldboyów ". Uczestnikami tego typu turnieju - meczów drużyn 11 osobowych  mają być r tzw weterani - oldboye grający w przeszłości w klubach z Częstochowy  z dzielnicy Stare Miasto. Turniej ten ma odbywać się na  boiskach o murawach naturalnych ze względu na najniższą ewentualna urazowość wracających do aktywności ruchowej po przerwie spowodowanej pandemią osób starszych . Reasumując projekt ma na celu wzrost jakości szkoleniowej młodych piłkarzy  oraz aktywizacje ruchową mieszkańców po COVID

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zajęcia szkoleniowe (3 trener UEFA plus 6 asystent ) 60 000 zł
2zakup urządzeń sportowych (w tym bramek) niezbędnych do realizacji zadania 10 000 zł
3organizacja turnieju15 000 zł
4opłata za korzystanie z programu do sond analityki treningowej ( abonament)2 500 zł
5Materiały promocyjne zadanie1 500 zł
Łącznie: 89 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana przez Wydział KPS: 65 000PLN zł wynagrodzenie trenerów; 10 000PLN zakup sprzętu i napojów; 15 000PLN organizacja turnieju, 2 5000PLN opłata za korzystanie z programu sond analityki treningowej; 1 500PLN inne koszty w tym druk materiałów promujących wydarzenie; łącznie: 94 000PLN

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
"Wracamy do Formy"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.