Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 328

328. Rewitalizacja ul. Mielczarskiego w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Mielczarskiego, 42-202 Częstochowa.

Skrócony opis

Działanie ma na celu wdrożenie elementów rewitalizacji społecznej i przestrzennej ul. Mielczarskiego w Częstochowie. Dawniej nazywana "ulicą cudów" główna bohaterka projektu mieści się na terenie Starego Miasta w Częstochowie. W roku 2021 udało się wdrożyć kilka zmian m.in. mural czy osadzone w roślinność donic przeniesionych w części z pl. Biegańskiego. Ulica zasługuje na nowe życie!

Opis zadania

W ramach działania pragniemy aby tzw. dawniej "ulica cudów", mogła dostać nowe życie, a co za tym idzie stać się atrakcyjniejsza dla mieszkańców Częstochowy. W ramach działań rewitalizacyjnych pragniemy zmienić oblicze ulicy Mielczarskiego, która od 2016 r. skutecznie, małymi krokami dostaje możliwość pokazania się z lepszej strony. Dzieje się to dzięki działaniom na tym terenie Klubokawiarni Alternatywa 21, zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością, oraz okolicznych przedsiębiorców. Rewitalizacja ulicy Mielczarskiego w Dzielnicy Stare Miasto w Częstochowie to inicjatywa zmierzająca nie tylko do zmiany wizerunkowej tego miejsca, ale szczególnie do zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta i gości w sferze kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.
W ramach zadania planuje się stworzyć:
1. Drugą edycję Festiwalu Kultury Alternatywnej podczas którego powstanie przestrzeń do zaprezentowania twórczości alternatywnej, pokazania się wielu artystów, aktorów, muzyków.
2. Program ukwiecenia ulicy - kontynuacja nasadzeń roślin oraz zwiększenie liczby kwietnych donic przy ul. Mielczarskiego.
3. Przeprowadzenie gry terenowej – gry miejskiej o tematyce Starego Miasta, Getta częstochowskiego, czasów wojennych. Gra będzie atrakcją zarówno dla grup szkolnych, dzieci, młodzieży, rodzin czy seniorów. Dostosowana będzie do każdej grupy wiekowej.  
4. Organizowanie warsztatów artystycznych dla mieszkańców okolicy (teatralne, muzyczne, plastyczne, integracyjne).
Podjęcie wyżej wymienionych przedsięwzięć, doprowadzi do takiej rzeczywistości, w której ul. Mielczarskiego w Częstochowie nie byłaby jedynie smutnym łącznikiem między dworcami a centrum handlowym, a kolejną wizytówką miasta. Wszystkie ww. działania będą aktywizować mieszkańców ulicy, będą wpływać na ich tożsamość lokalną i aktywizację oraz wspólną integracje w sferze społecznej, co pozytywnie wpłynie na późniejsze wspólne dbanie o zrewitalizowane i odnowione miejsce. Dzięki realizacji zadań zaspokojone będę m.in potrzeby społeczne, kulturalne i integracyjne mieszkańców obszaru jak i gości odwiedzających ulicę.
Kolejnym etapem rewitalizacji mogłoby być (w latach kolejnych):
1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Stworzenie miejsc zieleni – placów i skwerów
3. Warsztaty przygotowujące do konkursu architektonicznego dot. przedmiotowego terenu
4. Zorganizowanie konkursu architektonicznego
5. Przekształcenie ulicy w ciąg pieszo-jezdny z elementami małej architektury
Strach przed przemieszczaniem się ulicą pieszo, negatywne nacechowanie stereotypami ulicy w latach poprzednich, spore problemy społeczne to kwestie, które uzasadniają potrzebę rewitalizacji. Projekt rewitalizacji ulicy Mielczarskiego przyczyni się do budowania pozytywnych warunków gospodarczych poprzez wzmocnienie atrakcyjności ulicy oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych w obrębie ulicy. W ramach działań przestrzenno-infrastrukturalnych przewidujemy wystawienia donic z kwiatami wzdłuż ulicy Mielczarskiego. Rezultatami które zostaną osiągnięte po realizacji projektu to przede wszystkim zwiększona atrakcyjność ulicy oraz wzrost aktywności lokalnej na rzecz ul. Mielczarskiego.
Dokładny opis pomysłu stanowi załącznik do zgłaszanego zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Druga edycja Festiwalu Kultury Alternatywnej 300 000 zł
2Program ukwiecenia ulicy Mielczarskiego 10 000 zł
3Gra terenowa 10 000 zł
4Warsztaty dla mieszkańców (4 tematy x 6000 zł = 24000)24 000 zł
Łącznie: 344 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Uwaga CUK: "Do wyceny dokonanej przez wnioskodawcę należy doliczyć pominięty koszt zakupu elementów małej architektury jak: donice, ławki, kosze, stojaki rowerowe. Szacujemy na to dodatkowo min. 15 000 zł. Z uwagi na plany przekształcenia ulicy w ciąg pieszo jezdny można zaplanować nasadzenia kilku drzew w nawierzchni, koszt zakupu i posadzenia 1 drzewa to ok. 650 zł"
Uwaga Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. estetyki miasta: "Na etapie opracowania projekt zagospodarowania należy przedstawić Zespołowi ds Estetyki Miasta".
KPS zweryfikował wniosek pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rewitalizacja ul. Mielczarskiego w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.