Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 332

332. Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Olsztyńska 44, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Nowoczesna technologia ma za zadanie wspierać rozwój poznawczy i fizyczny dzieci. W skład będą wchodzić monitory i dywany interaktywne, które będą wspierać wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech. Tablica interaktywna przyciąga uwagę, sprzyja koncentracji, wyzwala chęć uczestniczenia w zajęciach, stymuluje rozwój we wszystkich obszarach rozwojowych dziecka.

Opis zadania

Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w przedszkolu w dzielnicy Zawodzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie, ul. Olsztyńska 44 to inicjatywa, która będą wspierać wszystkich rodziców w rozwoju swoich pociech. W obecnej erze rozwoju technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Dzięki wykorzystaniu interaktywnego sprzętu można pracować także z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Pakiety edukacyjne zawierają m.in. aplikacje do rewalidacji, rytmiki, muzykowania, motoryki, klasyfikowania, zabaw z literkami i cyframi, integracji sensorycznej a także wiele gier logicznych. Oprogramowanie jest specjalnie dopasowane aby wykorzystać interaktywność zestawów. Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazów, reagowania na zmieniająca się rzeczywistość. To kształtuje spostrzegawczość, szybkość reakcji a także zachęca do aktywnego uczestniczenia w zajęciach, ponieważ jest wyjątkowo atrakcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystko będzie dostępne dla dzieci z dzielnicy Zawodzie, które nie mają możliwości korzystania z tablicy interaktywnej w innych miejscach. Wiele dzieci nie uczęszcza do przedszkola, byłaby to jedyna szansa, na zapoznanie dzieci z nowymi technologiami, podczas zajęć otwartych dla społeczności. Jest to też szansa dla dzieci niepełnosprawnych, co zapobiega wykluczeniom społecznym i cyfrowym. Zajęcia takie byłyby także okazją do jeszcze większej integracji ze środowiskiem lokalnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor 65 cali wraz z komputerem OPS - 3 szt.18 500 zł
2Urządzenie interaktywne FlySky - 3 szt.28 000 zł
3Komputer OPSi3 +Win 10 Home +SSD7 200 zł
4System wideokonferencji - 1 szt.5 500 zł
5Komputer i3-1005G19 000 zł
6Wielofunkcyjne urządzenie drukujące6 000 zł
Łącznie: 74 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Dokumenty

kartaustalen332www.jpg
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.