Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 336

336. Międzypokoleniowe Centrum


Lokalizacja

ul. Legionów 19, teren miasta Częstochowa, otoczenie dla pieszych wędrówek oraz teren kraju dla wycieczki.

Skrócony opis

Projekt realizowany ma na celu aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie izolacji tych osób w społeczeństwie. Poprzez atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego przez zwiększenie działań usług społecznych w miejscu zamieszkania. Chcemy zaproponować częstochowskim seniorom i ich młodym sąsiadom możliwość skorzystania z wyjścia na zajęcia komputerowe, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe.

Opis zadania

Starzenie się jest naturalnym procesem społecznym o charakterze nieodwracalnym. Proces ten jest konsekwencją długookresowych przemian dwóch składowych ruchu naturalnego ludności – rozrodczość i umieralność. Sytuacja życiowa osób starszych w znacznym stopniu wpływa na proces starzenia się i zależy od otoczenia, a także od postaw seniorów do własnej starości. Przemiany społeczne i ekonomiczne powodują, że traci na znaczeniu odpowiedzialność rodziny za jej najstarszych członków, co skutkuje rozwojem instytucjonalnych form opieki zaliczanych do systemu pomocy społecznej. Negatywny stereotyp człowieka starszego jest bardzo krzywdzący. Starsze pokolenie, szczególnie żyjące obecnie, to wyjątkowo doświadczeni przez historię XX wieku i zmiany ustrojowe oraz reformy gospodarcze mieszkańcy naszego miasta. Obserwując ruch demograficzny, z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych, w tym także w Częstochowie. Brak aktywności społecznej osób starszych, które często są samotne, schorowane, nie umiejące poradzić sobie z dzisiejszą rzeczywistością dnia codziennego, powoduje konieczność tworzenia przez samorząd warunków i możliwości uczestnictwa tych osób w życiu społecznym
i obywatelskim naszego miasta. Po wnikliwej obserwacji tego środowiska postanowiliśmy podjąć się zadań, które pozwolą na zwiększenie wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych,
w tym niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie tej grupy w różne formy rekreacji i kultury. Wiemy, że seniorzy dysponują ogromnym potencjałem wiedzy, doświadczenia zawodowego i życiowego, które mogą spożytkować dla działalności społecznej, wolontariackiej jeżeli uwierzą w swoje siły. Wobec powyższego uzasadnionym jest podjęcie szeregu działań mających na celu zaktywizowania seniorów i możliwości skorzystania z nieodpłatnych zajęć. Brak działań miasta na rzecz aktywizacji seniorów prowadzi do całkowitego odosobnienia tej grupy mieszkańców. Mieszkańcy Częstochowy. Chętna do podjęcia dalszego samorozwoju choć przy nie wystarczających środkach na ich angażowanie w edukację i chęć spędzania czasu w zorganizowanych grupach wiekowych. To grupa chętna i aktywna w przypadku zorganizowania zagospodarowania im czasu wolnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Kursy w tym komputerowy,
2Zajęcia manualne w tym malarstwo,
3Spotkanie plenerowe, integracyjne,
4Imprezy okolicznościowe,
5Zakup drobnmego dopoasażenia
6Zakup art. spożywczych, przemysłowych
7Wycieczki autokarowa, piesze
8Zakup drobnych upominków
9Zakup art. do realizacji zajęć i spotkań.
10zakup paliwa
11obsługa księgowa
12koszt całości zadania 82 750 zł
Łącznie: 82 750 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Weryfikacja pozytywna. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Projekt ma na celu aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie izolacji w społeczeństwie poprzez atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego przez zwiększenie działań i usług w miejsc zamieszkania. Działania międzypokoleniowe dają możliwość skorzystania z zajęć komputerowych, imprez okolicznościowych oraz zajęć sportowych (w tym wycieczki autokarowe i piesze).
Zadanie obejmuje 150 osób . Czas trwania realizacji zadania od stycznia do grudnia