Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 350

350. Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zach. od nr 73 do nr 99 w celu bezpiecznego dojścia do szkoły oraz przystanku autobusowego przy nr 77.


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie

Skrócony opis

Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej od nr 73 do nr 99 - I etap, zapewni dzieciom mieszkającym po zach. stronie ulicy bezpieczne dojście do szkoły bez konieczności przechodzenia przez jezdnię. Dodatkowo umożliwi dojście do przystanku autobusowego znajdującego się przy nr 77 dla osób mieszkających przy ul. Ludowej oraz Kisielewskiego lub chcących dotrzeć do centrum dzielnicy.

Opis zadania

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych mieszkających przy drodze wojewódzkiej nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie. W związku ze wzmożonym ruchem kołowym na ul. Kisielewskiego, budowa chodnika o szerokości 1,5 m odsuniętego od jezdni ma na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego m. in. bezpiecznego dotarcia i powrotu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Częstochowie, zamieszkałych przy ulicy Kisielewskiego. SP nr 30 zlokalizowana jest na nieruchomości pomiędzy dwiema ulicami tj. ul. Ludową oraz Kisielewskiego. Dzieci uczęszczające do szkoły korzystają z wejścia bramowego z jednej jak i z drugiej ulicy. Na ul. Ludowej (droga powiatowa) przed szkoła jest istniejące przejście dla pieszych oraz osoba przeprowadzająca dzieci na drugą stronę jezdni, na ul. Kisielewskiego takowego przejścia w pobliżu szkoły nie ma pomimo faktu, że ulica posiada statut drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu. Ulica Ludowa posiada chodniki po obu stronach jezdni, ulica Kisielewskiego posiada chodnik jedynie po stronie wschodniej na całej długości oraz po stronie zachodniej w kierunku północnym od szkoły do skrzyżowania przedmiotowych ulicy oraz od szkoły do nieruchomości przy nr 99. Po stronie zachodniej, w kierunku południowym od nr 99, ul. Kisielewskiego nie posiada chodnika ani nawet bezpiecznego pobocza dla ruchu pieszych. Jedyne przejście dla pieszych na ul. Kisielewskiego jest na skrzyżowaniu z ul. Ludową oddalone od szkoły około 200m oraz przejście dla pieszych przy centrum handlowym M1. Dzieci mieszkające w południowej części dzielnicy przy ul. Kisielewskiego od strony zachodniej mają owszem możliwość chodzenia po chodniku ale muszą przejść na drugą stronę jezdni na chodnik po wschodniej stronie, a następnie muszą przebiegać w okolicach szkoły na stronę zachodnią. Sytuacja ta jest bardzo niebezpieczna bowiem dokonują tego często przy bardzo dużym natężeniu ruch. Dzieci, które mieszkają w południowej części dzielnicy przy ul. Kisielewskiego od strony zachodniej aby pokonać feralny odcinek do szkoły, muszą dwa razy przejść przez ulicę stanowiącą element drogi kategorii wojewódzkiej! Czego dla swojego bezpieczeństwa często nie czynią. Pokonują więc ten feralny odcinek idąc zaniedbanymi poboczem drogi próbując ominąć przydrożne rowy. Przedmiotowa inwestycja dodatkowo ułatwi bezpieczne dojście do przystanku autobusowego mieszczącego się przy nieruchomości nr 77 dla mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn przy ulicy Ludowej, którzy chcąc korzystać z komunikacji miejskiej przechodzą przez teren szkoły SP nr 30 i kierują się na południe do istniejącego przystanku. Wnioskowany chodnik ułatwił by im bezpieczne dotarcie do przystanku. Dodatkowo osoby mieszkające po stronie zachodniej ul. Kisielewskiego będą mogły bezpiecznie dotrzeć do centralnej części dzielnicy. Szacunkowy koszt budowy chodnika o długości około 230mb o szerokości 1,5m odsuniętego od jezdni to około 95 tyś. zł. Przedmiotowy wniosek jest pierwszym etapem inwestycji - Budowa chodnika w ulicy Kisielewskiego po stronie zachodniej od nieruchomości nr 99 do skrzyżowania z ulicą Dmowskiego przy Centrum Handlowym M1. Dzięki przedmiotowej budowie chodnika, dzieci mieszkające przy tej ulicy od nr 73 na południe, będą mogły również bezpiecznie dotrzeć do szkoły bez konieczności przechodzenia przez jezdnię, a pozostali mieszkańcy dzielnicy Kiedrzyn będą mogli bezpiecznie dotrzeć do w/w centru handlowego oraz tramwaju lub do centralnej części dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Długość chodnika 230mb x szerokość chodnika 1,5m = Powierzchnia 345m2 x Koszt wykonastwa 250 zł/m2 = 86250 zł + dodatkowe koszta związanie z ewentualną przebudową czy zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.istniejąc95 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Koszty utrzymania przez 5 lat są ujęte w gwarancji należytego owykonania

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zach. od nr 73 do nr 99 w celu bezpiecznego dojścia do szkoły oraz przystanku autobusowego przy nr 77.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.