Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 371

371. Utwardzenie drobnym kruszywem odcinka ulicy Koniecpolskiej


Lokalizacja

Ulica Koniecpolska między ulicami Skierniewicką a Białowieską

Skrócony opis

Zadanie dotyczy ulicy Koniecpolskiej na odcinku od Skierniewickiej do Białowieskiej. Utwardzenie miałoby polegać na wykorytowaniu i wysypaniu drobnym kruszywem. Taka zmiana polepszy infrastrukturę i ułatwi komfort poruszania się obecnym i przyszłym mieszkańcom.

Opis zadania

Zadanie miałoby polegać na wyrównaniu, wykorytowaniu i wysypaniu grubym a następnie drobnym kruszywem odcinka ulicy Koniecpolskiej od Skierniewickiej do Białowieskiej. Wspomniane ulice Skierniewicka i Białowieska zyskały nowe asfaltowe nawierzchnie a ulica Koniecpolska, która łączy je ze sobą nigdy nie była w jakikolwiek sposób utwardzana a mogłaby być łącznikiem tych dwóch ulic. Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oraz ułatwienie poruszania się obecnym mieszkańcom oraz przyszłym, którzy wybrali tą część Lisińca na budowę domów, które są już w zaawansowanym etapie. Mieszkańcy, którzy je budują muszą robić służebności od ulicy Dobrzyńskiej, ponieważ nie można uzyskać pozwoleń na budowę, przez zły stan ulicy Koniecpolskiej. Skoro ludzie wybierają zasiedlenie a inni już tutaj mieszkają to powinni mieć choć minimalny komfort dojścia bądź dojechania do własnego domu. Miasto chciałoby aby młodzi mieszkańcy rozwijali i zamieszkiwali Częstochowę ale bez takich inwestycji jest to trudne do wykonania. Inwestycja ta, nie byłaby kolosalnie droga, ponieważ jest to krótki odcinek drogi i miałby polegać tylko na utwardzeniu kruszywem. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, bo wykonanie tego zadania bardzo ułatwiłoby nam jako mieszkańcom życie codzienne.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Szerokość pasa drogowego pozwala na utwardzenie drogi tylko na szerokości 3 m.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Utwardzenie drobnym kruszywem odcinka ulicy Koniecpolskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.