Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 374

374. Rewitalizacja pracowni komputerowej


Lokalizacja

Polskiego Czerwonego Krzyża 18

Skrócony opis

„Rewitalizacja pracowni komputerowej” w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie  to inicjatywa, która ma za zadanie podnieść poziom nauczania informatyki w szkole, wesprzeć rodziców oraz mieszkańców dzielnicy w rozwoju informatycznym.
Pragniemy przeprowadzić rewitalizację pracowni komputerowej, aby mogła ona spełniać wymogi współczesnej oświaty na miarę XXI wieku.

Opis zadania

Pracownia komputerowa w naszej szkole liczy już 13 lat i jest znacznie niedoinwestowana. Specyfikacja naszych komputerów nie jest wystarczająca oraz atrakcyjna dla uczniów. Wiele lat temu zakupiono do tej pracowni komputery zmodernizowane, które już wtedy miały za sobą wieloletnią eksploatację. Fotele komputerowe są zniszczone i nie spełniają wymogów ergonomicznych. Ławki i krzesła są uszkodzone i zniszczone.
Chcemy, aby uczniowie z przyjemnością korzystali z pracowni zarówno podczas lekcji informatyki, jak i zajęć dodatkowych. Planujemy również udostępnienie pracowni dla mieszkańców dzielnicy Tysiąclecie, aby mogli skorzystać ze zmodernizowanej pracowni oraz wiedzy naszej kadry.
Pragniemy unowocześnić pracownię zarówno pod względem wizualnym, jak i sprzętowym. Chcemy dokonać wymiany sprzętu na nowy, zakupić monitor interaktywny oraz roboty do nauki programowania. Odnowione ściany oraz zakup nowych mebli i rolet pozwoli zrewitalizować pracownię. Przyjazne otoczenie i nowoczesny sprzęt komputerowy z pewnością docenią mieszkańcy naszego osiedla oraz nasi uczniowie.
Nasza szkoła cyklicznie wprowadza innowacje dydaktyczne w pracy szkoły oraz inwestuje w wyposażenie techniczne klasopracowni albowiem głównym celem naszej placówki jest podtrzymanie wysokich efektów nauczania, pozytywnego wizerunku oraz przedstawienie mieszkańcom osiedla oraz uczniom nowoczesnej placówki oświatowej.
Szkoła może poszczycić się wysokimi notami uczniów, wieloma wyróżnieniami i nagrodami będącymi efektem pracy Grona Pedagogicznego. Jest to możliwe między innymi dzięki dotychczasowym staraniom w odnowienie szkoły i zapewnienie środków dydaktycznych. Dalsze sukcesywne unowocześnianie pomocy dydaktycznych umożliwi wszechstronny rozwój obecnym i przyszłym naszym uczniom. Chętni Rodzice, seniorzy, osoby ze szczególnymi potrzebami również będą mogli korzystać z naszej oferty.
Szkoła przyjazna młodzieży to szkoła odpowiednio doposażona w atrakcyjne narzędzia pracy jakże doceniane przez aktualne, młode pokolenie, zafascynowane technologią informacyjną i informatyczną. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom otoczenia, mieszkańców, a przede wszystkim naszych podopiecznych musimy zadbać o odpowiednie narzędzia. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować powyższe cele.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stanowisko komputerowe (jednostka centralna +monitor +klawiatura +myszka) – 26 szt.72 000 zł
2Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 lub nowszy10 344,30 zł
3Biurko nauczycielskie1 500 zł
4Szafa ognioodporna3 000 zł
5Biurko uczniowskie - dla 26 osób6 760 zł
6Słuchawki z mikrofonem - 27 szt.1 500 zł
7Kamera USB do wideokonferencji 200 zł
8Laptop dla nauczyciela i do obsługi robotów - 3 szt.13 500 zł
9Krzesło uczniowskie ergonomiczne - 26 szt.8 294 zł
10Krzesło dla nauczyciela i dla nauczyciela wspomagającego1 000 zł
11Monitor interaktywny LED (86'' lub większy)11 500 zł
12Tablica suchościeralna - magnetyczna369 zł
13Urządzenie wielofunkcyjne 1 700 zł
14Router sieciowy z konfiguracją480 zł
15Swich sieciowy 830 zł
16Szafa rack2 460 zł
17Instalacja elektryczna i sieciowa wewnątrz biurek uczniowskich1 599 zł
18Usługa wdrożenia dotycząca obsługi pracowni1 230 zł
19Malowanie i fototapeta tematyczna z klejeniem4 500 zł
20Projektor laserowy 7 000 zł
21Ekran ścienny elektryczny1 353 zł
22Koryta instalacyjne, gniazda RJ45, gniazda 230V, okablowanie, montaż15 990 zł
23Rolety/żaluzje6 000 zł
24Cykl szkoleń dla uczniów i mieszkańców osiedla3 000 zł
25Robot LEGO - 5 szt.3 970 zł
26Akumulator i zasilacz do robota LEGO - 5 szt.2 500 zł
27Materiały i usługi poligraficzne500 zł
Łącznie: 183 079 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rewitalizacja pracowni komputerowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.