Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 375

375. Spotkajmy się w bibliotece


Lokalizacja

Biblioteka Główna  - Al. NMP 22
Filia nr 1 - al. Niepodległości 11
Filia nr 2 - ul. Orlick-Ruckemanna 35/37
Filia nr 3 - ul. Ułańska 5/7
Filia nr 5 - ul. Krasińskiego 4
Filia nr 6 - ul. Orkana 56A
Filia nr 7 - al. Pokoju 15/17
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
Filia nr 9 - ul. Nowowiejskiego 15
Filia nr 10 - ul. Michałowskiego 20
Filia nr 13 - ul. Mireckiego 28
Filia nr 14 - ul. Norwida 17/21
Filia nr 15 - ul. Okulickiego 63
Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
Filia nr 18 -ul. Nadrzeczna 46/48
Filia nr 20 - ul. Gombrowicza 15
Filia nr 21 - ul. Orzechowa 14
Filia nr 22 - ul. Rydla 4
Filia nr 23 - ul. Ludowa 58
Filia nr 25 - ul. Wirażowa 8A
Muzoteka - al. Kościuszki 4
Oddział dla Dzieci i Młodzieży- al. Kościuszki 4

Skrócony opis

Biblioteka jest dla Was. Spotkajmy się w niej nie tylko po to, by wypożyczyć książkę, ale też by porozmawiać o literaturze, spotkać się z autorką i autorem, wziąć udział w warsztatach oraz kreatywnie spędzić czas. Projekt zakłada całoroczne spotkania, warsztaty, wykłady skierowane do wszystkich grup wiekowych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia odbędą się w różnych dzielnicach miasta.

Opis zadania

Spotkajmy się w bibliotece to projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Częstochowy oraz jej okolic. Chcemy, aby mieszkańcy naszego miasta nie musieli jeździć do większych miast, takich jak: Warszawa, Kraków, czy Wrocław, by uczestniczyć w kulturze. Dlatego nasz projekt zakłada organizację kilkudziesięciu bezpłatnych wydarzeń, takich jak: spotkania autorskie, warsztaty (np.: pisarskie, teatralne, plastyczne, ilustratorskie, rękodzielnicze, programowania, z podstaw języka migowego, tworzenia książki dotykowej),spacery literackie, czy wykłady skierowane do różnych grup wiekowych, w tym  dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz osób wykluczonych z kultury np. ze względów społecznych oraz ekonomicznych. Wydarzenia będą się odbywać w różnych filiach bibliotecznych, które znajdują się praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta, łącznie z najbardziej peryferyjnymi. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami, mieszkające w danej dzielnicy, będą miały łatwiejszy dostęp do wydarzeń. Projekt ma też za zadanie integrację społeczności lokalnych ponieważ ma odpowiadać na ich potrzeby kulturalne, o których wiemy, dzięki temu, że czytelniczki i czytelnicy zgłaszają je bezpośrednio bibliotekarkom i bibliotekarzom.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kulturowych, czytelniczych i rozbudzenie potrzeb literackich, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne, aktywne uczestnictwo w różnych zaproponowanych formach. Celem działań jest także szczególna dbałość o osoby wykluczone ze względu na wiek, czyli seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje  dla nich specjalnie dedykowane warsztaty. Dotarcie do tych grup ułatwi wieloletnia współpraca biblioteki z lokalnymi organizacjami i instytucjami na co dzień działającymi na ich rzecz (np. z Fundacją "Oczami Brata", Ośrodkiem Wychowawczo-Rewalidacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN czy z Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Honoraria dla autorów, prowadzących zajęcia, wykładowców, itp.70 000 zł
2Materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów15 000 zł
3Promocja i dokumentacja wydarzeń35 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Spotkajmy się w bibliotece

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.