Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 422

422. Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów


Lokalizacja

ul. Łódzka 25

Skrócony opis

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną przestawione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego, a teren, na którym staną, zostanie utwardzony (płyta betonowa ażurowa, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa).

Opis zadania

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stojące obecnie przed wjazdem na działkę przy ul. Mościckiego 3, zostaną przeniesione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego, zgodnie z załączoną mapką. Aktualnie są one bardziej oddalone od trasy, z której korzystają mieszkańcy bloków Spółdzielni Mieszkaniowej "Parkitka", udając się np. na przystanek autobusowy Rynek Wieluński lub do znajdujących się w jego pobliżu sklepów (większość osób wyrzuca odpady "po drodze", nie zaś wychodząc z mieszkania specjalnie w tym celu). Obecna lokalizacja pojemników powoduje, że wyrzuca się do nich odpady stojąc na jezdni i to na łuku drogi. Przestawienie ich spowoduje większą wygodę mieszkańców, a także będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej okolicy. Ponadto teren, na którym staną pojemniki, zostanie utwardzony (płyta betonowa ażurowa, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa). Obecnie dzwony są ustawione bezpośrednio na ziemi, niejednokrotnie wokół nich robi się błoto, w którym potem leżą śmieci. Realizacja projektu ułatwi dbanie o czystość w tym miejscu.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane z oszczędności w puli środków na realizację zdań w dzielnicy.

Poniżej orientacyjne koszty wykonania 50m2 utwardzenia. Do wykonania proponujemy wykorzystać płyty ażurowe 40x60cm, aby powierzchnia była wodoprzepuszczalna.

Materiał             Grubość warstwy                   Cena rynkowa                     Potrzebna ilość materiału        Koszt

Płyty 40 × 60 cm 10 cm                                         25 zł/szt.                                     200 szt.                        5000 zł

Żwir dekoracyjny wypełnienie otworów w płytach 200 zł/t                                            5 t                                 1000 zł

Piasek                         5 cm                                 50 zł/t                                             5 t                           250 zł

Tłuczeń                         25 cm                                 70 zł/t                                              24 t                       1680 zł

Geowłóknina - 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m       1 rolka - 75 m2                                                                           250 zł

Łącznie                                                                                                                                                                      8180 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.