Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 427

427. Bezpieczna i kolorowa Parkitka


Lokalizacja

Osiedle Parkitka, różne adresy

Skrócony opis

Zadanie ma na celu uzupełnienie dzielnicy Parkitka o małą architekturę. Proponuję zainstalowanie w pobliżu Przedszkola nr 38, stołu do piłkarzyków oraz stołu do szachów (podobnych istniejących w dzielnicy Północ). Wymagana jest również renowacja ławek znajdujących się w ciągu pasażu Stasieckiego od fontanny do ul. Łódzkiej (wymiana desek, pomalowanie).

Opis zadania

Zadanie ma na celu uzupełnienie dzielnicy Parkitka o małą architekturę. W pierwszym celu zadania proponuję zainstalowanie w pobliżu Przedszkola nr 38 małej architektury: stołu do piłkarzyków oraz stołu do szachów (podobnych istniejących w dzielnicy Północ). Wymagana jest również renowacja ławek znajdujących się w ciągu pasażu Stasieckiego od fontanny do ul. Łódzkiej, potrzebna jest wymiana desek oraz pomalowanie. Proponuję także pomalowanie pasów znajdujących się przy ul. Łódzkiej na wysokości sklepu Spar.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stół do gry w piłkarzyki18 600 zł
2Stół do gry w szachy18 600 zł
3Renowacja ławek na pasażu Stasieckiego 30 000 zł
Łącznie: 67 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5500

Miejski Zarządu Dróg oraz Biuro Inżyniera Ruchu poniższe kwestie opiniuje negatywnie:
1) Skrzyżowanie ulicy Mościckiego z ulicą Bialska było niejednokrotnie analizowane nie ma uzasadnienia wstawiania tam lustra drogowego.
2) Odnosząc się do montażu progów zwalniających zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zmianami), nie dopuszczają umieszczania progów zwalniających w podanej lokalizacji z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej odległości progu od konstrukcji nośnych (poniżej 25 metrów), do których według nowej interpretacji przepisów należą także budynki mieszkalne.
3) Odnosząc się do wymalowania pasów dla pieszych nie jest wskazanym żeby stosować tego typu zabieg w środku osiedla. Przypominamy że wskazany obszar znajduje się w strefie ograniczonej prędkości 30 km/h oraz strefie zamieszkania.
Z uwagi na powyższe zadanie ogranicza się do lokalizacji stołu do gry w piłkarzyki, lokalizacji stołu do gry w szachy, renowacji ławek na pasażu Stasieckiego oraz odnowienia malowania pasów w ul. Łódzkiej przy sklepie Spar.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bezpieczna i kolorowa Parkitka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.