Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 433

433. Zielone przystanki autobusowe


Lokalizacja

Różne adresy, przystanki autobusowe z dużą ilością podróżnych, posiadające teren do około umożliwiający realizację zadania, wymagana konsultacja z MPK.

Skrócony opis

Zielone miasto to szczęśliwe miasto. Zadanie ma na celu wymianę kilku standardowych przystanków autobusowych na ich zielone odpowiedniki. Przykładowo z pnącymi się roślinami po ich ścianach, donicami z kwiatami i krzakami obok, czy nawet z porastającą trawą na dachu. Proponuję wstępną ilość 15 sztuk takich przystanków, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Opis zadania

Zielone miasto to szczęśliwe miasto. Zadanie ma na celu wymianę kilku standardowych przystanków autobusowych na ich zielone odpowiedniki. Przykładowo z pnącymi się roślinami po ich ścianach, donice z kwiatami i krzakami obok przystanków, czy nawet z porastającą trawą na dachu.
Lokalizację proponuję na mapie, lecz wymaga ona konsultacji z choćby MPK.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
115 sztuk Zielonych przystanków250 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

15000

W ocenie Biura Inżyniera Ruchu UM w przypadku realizacji zadania z wariancie z trawą na dachu, konstrukcja istniejących wiat musiałaby ulec modyfikacji lub musiałyby one zostać wymienione na nowe, przystosowane do utrzymania roślinności, co zwiększyłoby koszty realizacji projektu. Ponadto obsadzenie wiat pnączami oraz nasadzenia na ich dachach, utrudniałoby utrzymanie obiektów w czystości, a w sytuacji pandemii dezynfekcji.
W opinii CUK do realizacji projektu należy uwzględnić budowę "zielonych przystanków" w oparciu o lokalizację na nich zieleni nie związanej bezpośrednio z istniejącą wiatą np. w postaci pergoli wolnostojącej z pnączami, donic z roślinami, rabaty z krzewami oraz drzew wbudowanych w nawierzchnię przystanku z siedziskami wokół nich lub bezpośrednio przy nich. Realizacja zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej dla wskazanych przez wnioskodawcę 15 szt. "zielonych przystanków".
W wycenie przyjęto średnią cenę dla jednego obiektu w wysokości 40 tys. zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zielone przystanki autobusowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.