Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 462

462. Utworzenie sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. S. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły poprzez utworzenie sali konferencyjnej. Zostanie wykorzystana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, realizacji projektów we współpracy ze szkołami zagranicznymi, np. z Francją, do przeprowadzania egzaminów oraz konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Społeczność lokalna zyska salę do organizacji zebrań.  

Opis zadania

Efektywne i nowoczesne nauczanie w podległych szkołach to priorytet Urzędu Miasta Częstochowy oraz konieczność z uwagi na potrzeby uczniów, ich rodziców oraz środowiska lokalnego. Tradycyjne środki dydaktyczne nie są wystarczające, by w dobie nowoczesnych technologii i komputeryzacji zachęcić dzieci i młodzież do zdobywania wiedzy, rozwoju ich umiejętności oraz uzdolnień.
Wzbogacenie bazy szkoły o salę konferencyjną pozwoli na skuteczniejsze nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności. Sala zostanie wykorzystana do realizacji projektów edukacyjnych: lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, w zakresie podnoszenia kompetencji czytelniczych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i ekologicznych. Planuje się spotkania ze znanymi autorami książek dla dzieci i młodzieży oraz przedstawicielami różnych zawodów, telekonferencje z zagranicznymi szkołami, organizację konkursów i zebrań.
Doposażenie szkoły w środki dydaktyczne z pewnością zapewni wyrównanie szans edukacyjnych uczniom wymagającym szczególnego wsparcia. Każdego roku rośnie liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dysleksją rozwojową, autyzmem i zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami wzroku i słuchu. Obserwuje się wzrost liczby dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi spowodowanymi zagrożeniem pandemicznym. Sala konferencyjna posłuży do organizacji zajęć dla szerszego audytorium w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, spotkań integracyjnych i doskonalenia komunikacji z rówieśnikami oraz realizacji warsztatów zawodoznawczych i przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego. Umożliwi także prowadzenie warsztatów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
Utworzenie sali konferencyjnej ułatwi organizację dni otwartych, pokazów dla środowiska lokalnego o walorach kulturalno-edukacyjnych oraz artystycznych. Pozwoli również na realizację spotkań z szerszą rzeszą rodziców, w tym – warsztatów i prelekcji rozwijających ich kompetencje. Społeczność lokalna będzie mogła wykorzystać salę konferencyjną do organizacji spotkań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny20 000 zł
2Projekt rozkładu nagłośnienia oraz profesjonalne nagłośnienie 35 000 zł
3Dwa komputery przenośne10 000 zł
4Zestaw konferencyjny 5 000 zł
5Krzesła konferencyjne z pulpitem35 000 zł
6Rolety zaciemniające z montażem15 000 zł
7Montaż sprzętu25 000 zł
8Projektor multimedialny5 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.