Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 462

462. Utworzenie sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. S. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły poprzez utworzenie sali konferencyjnej. Zostanie wykorzystana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, realizacji projektów we współpracy ze szkołami zagranicznymi, np. z Francją, do przeprowadzania egzaminów oraz konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Społeczność lokalna zyska salę do organizacji zebrań.  

Opis zadania

Efektywne i nowoczesne nauczanie w podległych szkołach to priorytet Urzędu Miasta Częstochowy oraz konieczność z uwagi na potrzeby uczniów, ich rodziców oraz środowiska lokalnego. Tradycyjne środki dydaktyczne nie są wystarczające, by w dobie nowoczesnych technologii i komputeryzacji zachęcić dzieci i młodzież do zdobywania wiedzy, rozwoju ich umiejętności oraz uzdolnień.
Wzbogacenie bazy szkoły o salę konferencyjną pozwoli na skuteczniejsze nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności. Sala zostanie wykorzystana do realizacji projektów edukacyjnych: lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, w zakresie podnoszenia kompetencji czytelniczych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i ekologicznych. Planuje się spotkania ze znanymi autorami książek dla dzieci i młodzieży oraz przedstawicielami różnych zawodów, telekonferencje z zagranicznymi szkołami, organizację konkursów i zebrań.
Doposażenie szkoły w środki dydaktyczne z pewnością zapewni wyrównanie szans edukacyjnych uczniom wymagającym szczególnego wsparcia. Każdego roku rośnie liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dysleksją rozwojową, autyzmem i zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami wzroku i słuchu. Obserwuje się wzrost liczby dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi spowodowanymi zagrożeniem pandemicznym. Sala konferencyjna posłuży do organizacji zajęć dla szerszego audytorium w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, spotkań integracyjnych i doskonalenia komunikacji z rówieśnikami oraz realizacji warsztatów zawodoznawczych i przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego. Umożliwi także prowadzenie warsztatów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
Utworzenie sali konferencyjnej ułatwi organizację dni otwartych, pokazów dla środowiska lokalnego o walorach kulturalno-edukacyjnych oraz artystycznych. Pozwoli również na realizację spotkań z szerszą rzeszą rodziców, w tym – warsztatów i prelekcji rozwijających ich kompetencje. Społeczność lokalna będzie mogła wykorzystać salę konferencyjną do organizacji spotkań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny20 000 zł
2Projekt rozkładu nagłośnienia oraz profesjonalne nagłośnienie 35 000 zł
3Dwa komputery przenośne10 000 zł
4Zestaw konferencyjny 5 000 zł
5Krzesła konferencyjne z pulpitem35 000 zł
6Rolety zaciemniające z montażem15 000 zł
7Montaż sprzętu25 000 zł
8Projektor multimedialny5 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Utworzenie sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.