Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 469

469. MARSZOBIEG 31JP2


Lokalizacja

ALEJA Najświętszej Maryi Panny, Plac Ignacego Daszyńskiego, Aleja Henryka Sienkiewicza

Skrócony opis

Uczczenie na sportowo pamięci Honorowego Obywatela Częstochowa -Świętego Jana Pawła II.
Projekt realizowany przez Służby UM Częstochowy.

Opis zadania

MARSZOBIEG 31JP2 pokonujemy :
- marszem (spacerkiem) - Rodzice z Dziećmi jedną pętlę
- biegiem osiem pętli - zainteresowani biegacze.

START i META pod Szczytem Jasnogórskim.
Przewidziany czas zajęcia Alei NMP - 4 godziny.
TERMIN : proponuję 18 maja lub  2 kwietnia, 1 czerwca, 16 pazdziernika

Można przyjąć wersję, że tylko sam marszobieg-spacer dla Rodziców z Dziećmi
odbędzie się w okolicy Dnia Dziecka, natomiast Marszobieg dla Biegaczy w innych terminach.

Na półmetku, pod pomnikiem Jana Pawła II uczestnicy marszu
(spaceru) mogą złożyć kwiaty lub zapalić znicz.
Na mecie Dzieci otrzymują okolicznościowe upominki
i biorą udział w wielu przygotowanych dla nich zabawach.

"Karol Wojtyła, Nasz Papież, Święty Jan Paweł II żył 31ooo dni
i pielgrzymował do Wiernych na 5 kontynentach"

ABY DOPROWADZIĆ na Olimpiadę BIEG 31JP2 - 31km
musimy pokazać  ŚWIATU że czcimy na sportowo Naszego Rodaka

pokonując dystanse :
Dzieci : 31m i Sztafetę 31JP2 - 5x31m,
Młodzież i Dorośli ; 5x31m i Sztafete 31JP2 5x(5x31m)
oraz wielokrotność 31m, czyli 5x31m = 155 m, 10x31m = 310 m, itd, itp
w różnych dziedzinach sportu, np biegi, kolarstwo, hulajnogi napędzane siła mięśni, narciarstwo itp, itd.

Jednym z etapów realizacji tego projektu jest właśnie

MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny

mający przypomnieć Dzieciom i Młodzieży Honorowego Obywatela Częstochowy
Świętego Jana Pawła II, który na Jasnej Górze złożył ślubowanie
TOTUS TUUS ponownie zawierzając się Najświętszej Maryi Pannie.

BIEGACZE na Olimpiadzie niech biegają dystans 31JP2 = 31 km
a tymczasem Dzieci pokonują 31m a Starsi 5x31m.

Projekt wyszedł z Dzielnicy PÓŁNOC,
z Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
i od 15 maja 2005 roku realizowana jest
                             SZTAFETA JPII - 5x31 m
zainaugurowana w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Górnej 12
na spotkaniu integracyjnym Dzieci po Pierwszej Komunii Świętej.

Od początku projektowi patronuje TK Niedziela
a od 2011 roku Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
Od roku 2008 Sztafeta JPII=5x31m jest na Międzynarodowej Parafiadzie
Dzieci i Młodzieży organizowanej corocznie przez Stowarzyszeni PARAFIADA
im. św. Józefa Kalasancjusza przy Zakonie Pijarów na Siekierkach w Warszawie.

Na CZAS ZARAZY roku 2020 razem z Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
zaproponowaliśmy  indywidualny MARSZOBIEG 31JP2 w dowolnym składzie
i wybranym przez zainteresowanych terminach zgodnie z wytycznymi
epidemicznymi  jednak ta propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem.
Został także wytyczony  TOR31JP2 (6mx5) do indywidualnego pokonywania
oraz zgłaszania realizacji na telefon organizatorów jednak i ta propozycja
pozostała bez echa.
TOR 31JP2 (6mx5) był wytyczony na terenie :
- SM PÓŁNOC za boiskiem na Bacewicz 4
- Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
- Parafii św. Maksymiliana
- Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
- Placu Ignacego Daszyńskiego - wokół Pomnika Jana Pawła II
- Parku Miniatur Sakralnych na Złotej Górze : wokół pomnika i na parkingu

Dotychczas na 73 imprezach (przedszkola, szkoły, parafie, festyny)
biegało prawie 5 tysięcy osób w różnym wieku (od malucha do emeryta)
i o różnej kondycji fizycznej (od sportowców po osoby o kulach i na wózkach).

Aktualności na www.dziadegtadeg.pl skąd kliknięciem na You Tube i Facebook
.
ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH na Facebook do Grupy "IMPERIUM 31JP2"

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

jak w poprzednich

Wartość realizacji zadania oszacowana przez Wydział KPS na podstawie kosztorysów podobnych biegów ulicznych (w tym reorganizacja ruchu około 150 000PLN)

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
MARSZOBIEG 31JP2

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.