Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 480

480. Doposażenie OSP Kawodrza Górna


Lokalizacja

Konwaliowa 129

Skrócony opis

Zadanie polega w głównej mierze  na zwiększeniu bezpieczeństwa naszych strażaków zakupiony sprzęt i naprawa samochodu zwęszy skuteczność i sprawność w podejmowanych działaniach ratowniczo gaśniczych

Opis zadania

Nowe umundurowanie specjalne oraz wyposażenie indywidualne znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach.
Zakup drobnego sprzętu będzie wykorzystywany przez strażaków który podniesie ich sprawność i skuteczność.
Zestaw narzędzi umożliwi w większym stopniu dokonywanie napraw sprzętowych które zmniejszy koszty utrzymania straży pożarnej przez Urząd Miasta
Wymiana poziomowskazów podniesie skuteczność i sprawność w działaniach ratowniczo - gaśniczych obecne poziomowskazy nie działają
Ubranie specjalne 15 sztuk.
Hełm strażacki 5 sztuk.
Felgi stalowe do lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. 6 sztuk.
Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym. 6 sztuk.
Rękawice strażackie 5 sztuk.
Rękawice do ratownictwa technicznego. 5 sztuk.
Buty Strażackie. 5 sztuk.
Klucz pneumatyczny 1/2 cala z minimalnym obrotem obrotowym 1350 Nm.
Zestaw nasadek udarowych 1/2 cala komplet minimum 15 sztuk o rozmiarach 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
WÓZEK SZAFKA NARZĘDZIOWA z minimum 211 narzędziami.
Wymiana poziomowskazów wody oraz piany w samochodzie ratowniczo gaśniczym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ubranie specjalne w kolorystyce zbliżonej do kolorów granatowego i czerwonego certyfikowane zgodnie wymogami norm PN-EN 469, PN-EN 1149-5,PN- EN 61482-2, PN-EN 343 i PN-EN 14360. 15 sztuk. Hełm strażacki w kolorystyce zbliżonej do jaskrawy żółty z czerwonymi naklejkami odblaskowymi, przyłbicą transparentną, okulary przyciemniane, zintegrowany uchwyt latarki i latarka, zewnętrzna regulacja rozmiaru certyfikowane zgodnie wymogami norm PN-EN443:2008 PN-EN 16471 PN-EN 16473. 5 sztuk. Felgi stalowe do lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. 6 sztuk. Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym. 6 sztuk. Rękawice strażackie w kolorze ciemnym certyfikowane zgodnie wymogami norm 659:2008. 5 sztuk. Rękawice do ratownictwa technicznego. 5 sztuk. Buty Strażackie. 5 sztuk Klucz pneumatyczny 1/2 cala z minimalnym obrotem obrotowym 1350 Nm. Zestaw nasadek udarowych 1/2 cala komplet minimum 15 sztuk o rozmiarach 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. WÓZEK SZAFKA NARZĘDZIOWA z minimum 211 narzędziami. Wymiana poziomowskazów wody oraz piany w samochodzie ratowniczo gaśniczym.99 364 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowne.

Projekt zadania nr 480 pod nazwą „Doposażenie OSP Kawodrza Górna” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 99 364 zł do 107 000 zł
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie OSP Kawodrza Górna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.