Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 481

481. Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Gilowa 44/46, 45/47, 42-200 Częstochowa,
Dzielnica - Zawodzie - Dąbie

Skrócony opis

W budynku B panuje duża wilgoć i a w zimę niska temperatura. Wykonane prace zapewnią właściwe warunki bytowe dla zwierząt przebywających w tym budynku. Obejmą min.: wymianę posadzek, ogrzewania, odwodnienia.
Nowy samochód jest niezbędny, by móc sprawnie pomagać zwierzętom. Obecny samochód ma 13 lat i przejechanych ponad 216000 km. Rocznie pokonuje ok. 11000km i uczestniczy w ok.600 interwencjach.

Opis zadania

Modernizacja pawilonu „B”.
W budynku „B” panuje obecnie duża wilgoć, a co za tym idzie w zimie niska temperatura. Prace modernizacyjne obejmowałyby wymianę posadzek, które nie zostały prawidłowo wyprofilowane i ocieplone. Dodatkowo w budynku zostałyby odpowiednio zaizolowane ściany, a także zostałby zmieniony sposób odwodnienia z punktowego na liniowy zapewniając jego większą skuteczność. Prace objęłyby również modernizację ogrzewania z naściennego znajdującego się w korytarzu na podłogowe i jak również oświetlenia w całym pawilonie.
Przeprowadzone remonty przyczynią się do poprawy dobrostanu starszych i schorowanych zwierząt przebywających głównie w tym budynku.    
Zakup nowego samochodu - nowy odpowiednio dostosowany i wyposażony samochód jest niezbędny, by móc każdego dnia sprawnie podejmować interwencje i pomagać wszystkim zwierzętom z terenu Gminy Częstochowa, które wymagają pomocy. Niestety obecnie używany przez schronisko samochód ma już 13 lat i przejechanych ponad 216 000 km. Rocznie pracownicy pokonują nim ok. 11 000 km przeprowadzając ponad 600 interwencji, co powoduje, iż coraz częściej ulega on awariom. Na remonty samochodu tylko w I połowie roku 2021 wydano już ponad 7 000 zł ze środków finansowych miasta pochodzących z dotacji na realizację zadania publicznego i tylko dzięki temu, że częstochowski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce posiada od 2020 roku swój samochód, mogły być dalej prowadzone wyjazdy interwencyjne w okresach, gdy samochód miejski był w naprawie. Schronisko by móc nadal skutecznie udzielać pomocy, musi dysponować pewnym i profesjonalnie przygotowanym samochodem do transportu zwierząt. Wymiana samochodu pozwoli nie tylko na zwiększenie pewności, że samochód dojedzie na czas, ale również na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez miasto na jego eksploatację.
W ramach niniejszego zadania kontynuowane byłyby również prace związane z porządkowaniem i dostosowaniem do przyszłych zadań terenu, który jest w zarządzie operatora prowadzącego schronisko. Na terenie tym w przyszłości prowadzone będą między innymi aktywne kampanie na rzecz zmniejszania bezdomności zwierząt, propagowania odpowiedzialnej adopcji i inne podobne działania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Modernizacja pawilonu B160 000 zł
2Zakup samochodu przystosowanego do transportu zwierząt195 000 zł
3Dalsze prace porządkowe i dostosowywanie terenu (działki nr 22, 4/2, 33) znajdującego się w zarządzie operatora prowadzącego schronisko do potrzeb prowadzenia w przyszłości aktywnych kampanii promujących odpowiedzialną adopcję.60 000 zł
Łącznie: 415 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja zadania jest uzasadniona.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.