Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 482

482. Ławeczka gen. Janusza Głuchowskiego


Lokalizacja

Skwer Junaków – działki nr nr 100/30 i 100/37 obręb 305

Skrócony opis

Ławeczka generała Janusza Głuchowskiego - stały element architektoniczny w Częstochowie, w dzielnicy Raków przypominający o wybitnym częstochowianinie. Ławeczka wraz z postacią gen. Janusza Głuchowskiego będzie elementem edukacyjnym, atrakcją turystyczną i kulturową.

Opis zadania

W 2021r. obchodzimy ważne wydarzenie w historii Polski i miasta - 100-lecie wybuchu III Powstania Śląskiego. Dla mieszkańców Częstochowy ważne, abyśmy pamiętali, że 100 lat temu Częstochowa i jej mieszkańcy byli bardzo zaangażowani w walkach o Niepodległą Ojczyznę. Inicjatywa ma polegać na upamiętnieniu gen. Janusza Głuchowskiego,  Janusz Julian Głuchowski urodził się 6 sierpnia 1888 r. w majątku Bukowa gmina Łękawa w powiecie piotrkowskim. W 1897 r. rodzina Głuchowskich  przeniosła się do Rakowa pod Częstochową, gdzie jego ojciec był kierownikiem kopalni rudy w Poraju, należącej do Huty „Częstochowa”. Ojciec Janusza – Marian Głuchowski -  był jednym z organizatorów Polskiej Partii Socjalistycznej w Hucie „Częstochowa".  Sam Janusz Głuchowski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej od 1905 r., a od 1906 r. należał do Organizacji Spiskowo – Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. 6 sierpnia 1914 r. Janusz Głuchowski wymaszerował z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego jako „Belniak”, czyli członek słynnego patrolu konnego Władysława Beliny – Prażmowskiego. Następnie służył w Legionach, walczył w bitwach m.in. pod Kostiuchnówką. W 1917 r. internowany i osadzony w Beniaminowie, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dowodził najpierw 7 pułkiem ułanów, a następnie I Brygadą Jazdy  w 1920 r. w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, pod Zasławiem. Po zakończeniu walk o granice II Rzeczypospolitej, w latach 1924 – 1925 Janusz Głuchowski dowodził  1 Brygadą Kawalerii. Janusz Głuchowski obok ludzi związanych z walką o Niepodległość, a związanych z Częstochową takich jak Gustaw i Rudolf Dreszer, Marian Żegota - Januszajtis czy Stanisław Burhardt-Bukacki zasługuje na upamiętnienie. Proponowana ławeczka wraz odlewem gen. Głuchowskiego  i jej odsłonięcie będzie ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej. Postać Janusza Głuchowskiego zostanie  odlewana w proporcji 1:1 i nawiązywać będzie do postaci w Częstochowie - Haliny Poświatowskiej, dra Władysława Biegańskiego i  Marka Perepeczki, zaś ławeczka będzie wykonana z cegły i nawiązywać będzie do architektury dzielnicy z którą był związany gen. Janusz Głuchowski. W ławeczkę będą wkomponowane najważniejsze wydarzenia z życia generała. Ławeczka będzie ważnym elementem architektury Rakowa, ciekawą atrakcją turystyczną i kulturalną.  Dodatkowo zostanie wydrukowanych 100 egzemplarzy publikacji "Nauczyciele w marszu do Niepodległej" i za darmo przekazane do wszystkich szkół częstochowskich.  W dniu odsłonięcia zostanie przygotowany happening promujący odsłonięcie ławeczki i jednocześnie postać gen. Janusza Głuchowskiego jako symbolu zaangażowania częstochowian w walce o Niepodległość.  Przygotowanie wystawy - Częstochowianie w marszu do Niepodległej na 10 tablicach, które będą nieodpłatnie przekazywane do szkół jako element edukacji o częstochowskich bohaterach, a zaprezentowane zostaną w dniu odsłonięcia ławeczki gen. Janusza Głuchowskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt ławeczki6 500 zł
2Ławeczka wraz z montażem100 000 zł
3Spotkanie inaugurujące odsłonięcie ławeczki 1 500 zł
4Publikacja - Nauczyciele w marszu do Niepodległej - 100 egzemplarzy4 000 zł
5Przygotowanie wystawy4 000 zł
Łącznie: 116 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Projekt ławeczki i projekt zagospodarowania wymagają uzgodnienia z Zespołem ds Estetyki Miasta.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ławeczka gen. Janusza Głuchowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.