Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 483

483. Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci.


Lokalizacja

ul.Loretańska 20

Skrócony opis

Zadanie polega na stworzeniu dwóch w tygodniu darmowych dla dzieci zajęć sportowych dla najmłodszych w dzielnicy Podjasnogórska w celu aktywizacji ruchowej

Opis zadania

Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci z dzielnicy Podjasnogórska będą miały na celu aktywizację ruchową dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Zajęcia zarówno dla chłopców i dziewczynek już od 3 roku życia. Treningi ogólnorozwojowe ruchowe  z elementami piłki nożnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1opłata za trenerów14 400 zł
2opłata za boisko14 400 zł
3zakup sprzętu (piłki,narzutki, mini bramki, pachołki itp.)5 000 zł
4Nagrody 2 000 zł
Łącznie: 35 800 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

MOSiR pozytywnie opiniuje wniosek. Warunkiem jego realizacji jest podpisanie przez wykonawcę projektu z MOSiR umowy udostępnienia znajdującego się na terenie dzielnicy Podjasnogórskiej obiektu Miejskiego Stadionu Piłkarskiego przy ul. Loretańskiej 20 na zasadach ogólnych, tzn. w oparciu o obowiązujący cennik dla pozostałych osób prawnych i fizycznych (1h zajęć sportowych na całym boisku: 210PLN, lub na połowie boiska: 105PLN). W związku z bardzo dużym obłożeniem obiektu w dniach od poniedziałku do piątku przez grupy treningowe Klubu Sportowego Skra, MOSiR może przeznaczyć na te zajęcia wyłącznie godziny dopołudniowe w soboty lub niedziele. Szacunkowy koszt: od 6 300PLN (połowa boiska i 60h zajęć) do 12 600PL (całe boisko i również 60h zajęć). Koszt zajęć zweryfikowany przez Wydział KPS dla 60 godzin zajęć: 12 600PLN – wynajęcie boiska; 60 godz. zajęć x 200PLN zł wynagrodzenie trenerów (2 osoby po 100PLN) = 12 000PLN; zakup sprzętu i urządzeń sportowych: 10 000PLN; nagrody dla uczestników: 2 000PLN, inne koszty w tym druk materiałów promujących wydarzenie 1 000PLN, łącznie: 37 600PLN

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.