Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 492

492. „ Często na korcie ”


Lokalizacja

Al. Jana Pawła II 95
42-217 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt zakłada postawienie jednego pełnowymiarowego kortu oraz dwóch małych kortów do tenisa ziemnego zbudowanych z powierzchni syntetycznej (akrylowej), ogrodzone z oświetleniem oraz kodem udostępniającym otwarcie kortu. Korty będą działać od godziny 8.00 do 20.00 siedem dni w tygodniu. Mieszkańcy będą mieli możliwość bezpłatnej gry w tenisa, a także nową możliwość spędzania czasu wolnego.  

Opis zadania

Przedstawiony przeze mnie projekt ma na celu przede wszystkim popularyzowanie nowych dyscyplin sportowych, których dostępność jest ograniczona. Obecnie koszt godzinnej gry w tenisa wynosi kilkadziesiąt złotych. Przekracza to możliwości finansowe wielu osób, które chciałyby regularnie uprawiać ten sport. Dlatego też chciałabym popularyzować tę dyscyplinę sportową, a takie korty w centrum miasta to wspaniały pomysł na taką inwestycję. Korty znajdowałyby się w centrum miasta więc dostępność do nich byłaby bardzo łatwa. Nie będzie również ograniczeń jeżeli chodzi o osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. dostępność architektoniczna, cyfrowa, komunikacyjna nie będzie stanowiła problemu dla naszych mieszkańców. Pragnę również, aby mieszkańcy dzielnicy mogli poznawać nowe formy aktywności fizycznej, a także nowy sposób na spędzanie czasu wolnego. Wszyscy będą mogli korzystać  z kortów w sposób bezpłatny , dlatego myślę że przyniesie to ogromne korzyści dla wszystkich bez wyjątku. Korzyści  wybudowania kortów obejmują również sferę psychiczną dzieci (która podczas nauczania zdalnego została w pewien sposób zachwiana ) tj. budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości u młodych graczy, jak i zmniejszanie stresu i utrzymywanie zdolności poznawczych u dorosłych i seniorów . Uważam, że rozwój tej dyscypliny sportowej w Polsce jest bardzo konieczny, a u dzieci rozwinie nowe pasje i może w przyszłości wykreuje nowego mistrza tej dyscypliny sportowej.
Gra w tenisa to świetny sposób na poznawanie ludzi, spędzanie czasu ze znajomymi, poszerzanie kręgów społecznych i budowanie sieci. Bez względu na wiek czy poziom umiejętności, zazwyczaj możesz znaleźć mecz rywalizacyjny, dołączyć do ligi lub wziąć udział w lekcji grupowej z osobami o podobnych zdolnościach. Gra podwójna daje możliwość popracowania nad umiejętnościami komunikacyjnymi i zespołowymi.
Zakładam wybudowanie jednego pełnowymiarowego kortu oraz dwóch małych kortów do tenisa ziemnego na powierzchni akrylowej na świeżym powietrzu. Taki sposób wykonania jest bardzo łatwy i wymaga mało nakładów finansowych w dalszym funkcjonowaniu. Korty będą ogólnodostępne więc wszyscy mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać  tej infrastruktury. Dookoła będzie zabezpieczające ogrodzenie, a także możliwość rezerwacji kortów poprzez aplikację, dzięki  której zostanie wygenerowany kod udostępniający otwarcie kortu. Na kortach powstanie również kontener zaplecza magazynowego. Będą ławki oraz kosze na śmieci.
Przedstawiony przeze mnie projekt zakłada możliwy najtańszy sposób utrzymania kortów, co oczywiście w przyszłości będzie miało duże znaczenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 powierzchnia kortu 36 x 25 m = 900 m2148 500 zł
2roboty ziemne - wykop/profilowanie terenu22 500 zł
3nawierzchnia asfaltowa - 900 m2 x 60 zł/m254 000 zł
4posadowienie siatki tenisowej ze słupkami4 000 zł
5ogrodzenie wys. 4 m50 000 zł
6brama + furtka 1 kpl, 1 kpl2 700 zł
7kontener zaplecza magazynowego 6 m x 4 m 30 000 zł
8prace projektowe 8 000 zł
9sprzęt ( rakiet, piłki) 5 000 zł
10kosz500 zł
11ławki 2 szt.1 000 zł
Łącznie: 326 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 000,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„ Często na korcie ”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.