Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. „ŁĄCZY NAS CHODNIK” – DZIELNICE: WYCZERPY – ANIOŁÓW, ZAWODZIE, KIEDRZYN


Lokalizacja

ul. Meliorantów
ul. Podwójna
ul. Młodości

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście i obejmuje przede wszystkim budowę chodników, na terenie trzech dzielnic: Wyczerp – Aniołowa (ul. Meliorantów), Zawodzia (ul. Podwójna) i Kiedrzyna (ul. Młodości), których Mieszkańcy wskazują na dużą potrzebę ich powstania. Realizacja w/w zadania poprawi w znacznym stopniu komfort pieszych, którzy potrzebują bezpieczeństwa w dzielnicy.

Opis zadania

Zadanie „Łączy nas chodnik” ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach infrastruktury drogowej w trzech dzielnicach : Wyczerp – Aniołowa, Zawodzia i Kiedrzyna.

 Wyczerpy – Aniołów – 400.000 zł
ul. Meliorantów
Od ul. Solnej w kierunku ul. Połanieckiej - str. prawa, ograniczony zakres do 600 mb chodnika i rowu.

Zawodzie – 350.00 zł
ul. Podwójna
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na  odcinku od ul. Kaczorowskiej  do ul. Wioślarskiej (Wały)  150 mb, udrożnienie odwodnienia, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika  wraz ze zjazdami z kostki brukowej w kolorze na całej długości do ulicy Faradaya  - obustronnie .

Kiedrzyn – 350.000 zł
ul. Młodości
Zakres robót będzie dotyczył budowy chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem na ulicy Młodości po stronie nieparzystej od ronda w stronę Antoniowa - ograniczony zakres do 700 mb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ul. Meliorantów400 000 zł
2ul. Podwójna350 000 zł
3ul. Młodości350 000 zł
Łącznie: 1 100 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Koszt szacunkowy realizacji n/w zadań to:
ul. Meliorantów ograniczono zakres chodnika i rowu do 600 mb - 400.000,0zł
ul. Podwójna bez zmian - 350.000,00 zł
ul. Młodości ograniczono zakres do 700 mb od ronda w stronę Antoniowa - 350.000,00zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„ŁĄCZY NAS CHODNIK” – DZIELNICE: WYCZERPY – ANIOŁÓW, ZAWODZIE, KIEDRZYN

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.