Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 521

521. Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży


Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
ul. św. Barbary 32
Częstochowa 42-226

Skrócony opis

Zakup sprzętu sportowego, to wspaniały pomysł, aby nasze dzieci od najmłodszych lat zainteresować aktywnością sportową i wykorzystać naturalną chęć dzieci do wykonywania ćwiczeń, by zaszczepić ją w nich na długie lata i by nigdy nie kojarzyła im się ona z nieprzyjemnym obowiązkiem. Zorganizujmy  naszym pociechom  jak najwięcej zabaw na świeżym powietrzu w gronie rówieśników.  

Opis zadania

Zajęcia sportowe dla uczniów to doskonały sposób, by wcielić w życie powiedzenie "W zdrowym ciele zdrowy duch". Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci stanowią jedną z możliwych form spędzania przez nie wolnego czasu. Kilkuletnie dzieci i ich trochę starsi koledzy z klas 4-8 szkół podstawowych chętnie biorą w nich udział. Później, niestety, jest już dużo gorzej. Dlatego ważne, by już od najmłodszych lat zainteresować ich aktywnością sportową i wykorzystać naturalną chęć dzieci do wykonywania ćwiczeń, by zaszczepić ją w nich na długie lata i by nigdy nie kojarzyła im się ona z nieprzyjemnym obowiązkiem. Ma to duży wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka, gdyż rozwijają ich zmysły, przede wszystkim równowagi i koncentracji. Wzmacniają się również kości i mięśnie dziecka, organizm zostaje dotleniony. A skoro o dotlenieniu mowa - próbujmy zorganizować uczniom  jak najwięcej zabaw na świeżym powietrzu. Do tego niezbędne są sprzęty, które pragniemy zakupić.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu sportowego: rowery 15 sztuk30 000 zł
2stojaki na rowery 5 sztuk4 000 zł
3kask rowerowy 10 sztuk1 000 zł
4hulajnogi wyczynowe 15 sztuk7 500 zł
5step 20 sztuk2 000 zł
6deskorolki 10 sztuk3 000 zł
7trampoliny indywidualne 208 000 zł
8duży dmuchaniec15 000 zł
9kompresor1 000 zł
10łyżwy 36 sztuk5 400 zł
11zestaw z łukiem 10 sztuk4 000 zł
12stojaki i tarcze słomiane 15 sztuk 3 000 zł
13przenośne rampy na skatepark5 000 zł
14stojaki i tyczki do skoku wzwyż komplet2 000 zł
15materac do skoku wzwyż3 500 zł
Łącznie: 94 400 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.