Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 543

543. Budowa kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie


Lokalizacja

42-202 Częstochowa, ul. Księżycowa 6

Skrócony opis

Kreatywna strefa gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy wychodzi
na przeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży poszukujących możliwości aktywnego
spędzania czasu wolnego, promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedla
zdrowy styl życia. Bezpieczna nawierzchnia będzie stanowiła integralny, spójny element
kompleksu sportowo-rekreacyjnego szkoły.

Opis zadania

Budowa kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
wychodzi na przeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży poszukujących możliwości
aktywnego spędzania czasu wolnego. Strefa gier będzie doskonałym uzupełnieniem
istniejącej bazy obejmującej bieżnie lekkoatletyczną ze skocznią w dal oraz boisko
wielofunkcyjne . Inwestycja promuje wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców osiedla
zdrowy styl życia. Dla rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz tworzenia
warunków do spędzania czasu w sposób aktywny, konieczne jest tworzenie odpowiedniej
bazy sportowo-rekreacyjnej. Beneficjentami projektu będzie społeczność lokalna oraz
uczniowie i ich rodziny. Po zajęciach szkolnych baza sportowa udostępniana jest
wszystkim zainteresowanym. Teren jest otwarty dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Planowana strefa gier to bezpieczna, ekstremalnie wytrzymała powierzchnia o długiej
żywotności, minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, która dodatkowo przyciągnie
uwagę swoją atrakcyjną kolorystyką i różnorodnością gier ulicznych. Bezpieczna
powierzchnia będzie stanowiła integralny, spójny element kompleksu sportoworekreacyjnego
szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1budowa kreatywnej strefy gier na boisku szkolnym.160 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.