Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 6

6. Wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego - skrzyżowanie Szajnowicza/Dekabrystów/Okulickiego


Lokalizacja

99/1

Skrócony opis

Projekt polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Szajnowicza/Dekabrystów/Okulickiego, tak by skrócić prawie trzykrotnie drogę potrzebną do pokonania skrzyżowania przez rowerzystów.

Opis zadania

Zgodnie z wymogami zalecanymi przez holenderską organizację standaryzacyjną CROW infrastruktura rowerowa powinna spełniać pięć wymogów: spójność, bezpośredniość, bezpieczeństwo, wygodę i atrakcyjność.
Aktualnie przedstawione skrzyżowanie nie spełnia przynajmniej dwóch z nich... W celu poprawy istniejącej sytuacji proponuję wyznaczenie po południowej stronie skrzyżowania przejazdu rowerowego, pozwalającego na bezpieczne i szybkie pokonanie go na rowerze.
Niestety w tym momencie, jak obrazuję to w załączniku, aby "legalnie" pokonać trasę np z ul.Dekabrystów w kierunku Komendy Miejskiej Policji należałoby nadłożyć prawie trzykrotnie drogę ( ok.45 m w linii proponowanego przejazdu kontra  ok.150 m w obecnej chwili) oraz stracić o wiele więcej czasu w oczekiwaniu na zmianę świateł podczas cykli na poszczególnych przejazdach. Nie jest to więc dla mnie wielkim zaskoczeniem, że w znacznej liczbie przypadków "objazd" ten jest ignorowany i rowerzyści przejeżdżają przez istniejące obecnie przejście dla pieszych.

W skład zadania wchodziłyby:
- wymalowanie oznakowania poziomego przejazdu rowerowego wraz z oznaczeniem go kolorem czerwonym
- ustawienie sygnalizatorów S-6 z sygnałami dla rowerzystów
- montaż detektorów automatycznych
- ewentualne przemodelowanie wysepki między jezdniami

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wymalowanie oznakowania poziomego przejazdu rowerowego wraz z oznaczeniem go kolorem czerwonym3 000 zł
2ustawienie sygnalizatorów S-6 z sygnałami dla rowerzystów10 000 zł
3montaż detektorów automatycznych2 000 zł
4ewentualne przemodelowanie wysepki między jezdniami2 000 zł
Łącznie: 17 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z Uchwałą Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego Dz.U. Woj. Śl. z 2019 r.,poz.2310) zmienionej Uchwałą Nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020r. §5 ust. 2 pkt 15.
Wartość zgłaszanego projektu wynosi 90 tys. zł , natomiast koszty utrzymania projektu przekraczają w kolejnych pięciu latach łącznie 30% wartości zgłaszanego projektu i wynoszą 60 tys. zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego - skrzyżowanie Szajnowicza/Dekabrystów/Okulickiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.