Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 547

547. Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 - to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego


Lokalizacja

ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

Skrócony opis

Przedmiotem zadania  jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i seniorów korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki, spotkań, szkoleń, warsztatów i zajęć rekreacyjnych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioskowane zadanie pozwoli na funkcjonalność szatni oraz przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania rzeczy osobistych.

Opis zadania

Przedmiotem zadania  jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki, spotkań, szkoleń, warsztatów i zajęć sportowo–rekreacyjnych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioskowane zadanie pozwoli na modernizację szatni oraz przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania przez każdego użytkownika jego osobistych przyborów i rzeczy oraz zabezpieczenia odzieży i obuwia. Zamykane szafki gwarantują prywatność, uczą odpowiedzialności i zabezpieczają przed ewentualną kradzieżą. Wpłyną na poprawię estetyki szatni i udrożnią ciąg komunikacyjny. Ułatwią dezynfekcję przestrzeni wspólnych  tych pomieszczeń. Zadanie  zakłada wyłączenie części szafek z użytku społeczności szkoły i przeznaczenie ich wyłącznie dla osób z zewnątrz. Realizacja zadania wpłynie w istotny sposób na redukcje zagrożenia epidemiologicznego oraz wpisze się w program profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając częściowo schorzeniom i chorobom kręgosłupa wieku dorosłego. Dzieciom, rodzicom i innym zapewni komfort , bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć i  poprawi zasady  bezpieczeństwa  i poziom sanitarno – epidemiologiczny osób  korzystających z pomieszczeń szkolnych.
Szafki zostaną wyposażone i wykonane z następujących materiałów:
1. wykonana z blachy lub płyty meblowej,
2. korpus szafki i fronty kolorowe
3. drzwi: wyposażone w dodatkowe wzmocnienia uniemożliwiające wyłamanie oraz  wyposażone w otwory wentylacyjne i wizytownik
4. zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym, Master Key - klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki
5. wewnątrz - szafki wyposażone w: półkę  do przechowywania, drążek, haczyki na ubrania
Szafki spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów przez PKNMiJ.
Łączny koszt 99 500 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie pomieszczenia, zakup i instalacja modułów szafek 99 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 - to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.