Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 554

554. Odnowienie wewnętrznego dziedzińca znajdującego się na terenie IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie


Lokalizacja

Jasnogórska 8, Częstochowa

Skrócony opis

Odnowienie wewnętrznego dziedzińca znajdującego się na terenie IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie jest potrzebne mieszkańcom Częstochowy dla ogólnodostępnej integracji społecznej, uczestniczenia w imprezach kulturalnych (koncerty, spektakle teatralne), rekreacji i odpoczynku w zielonej strefie.

Opis zadania

Odnowienie wewnętrznego dziedzińca znajdującego się na terenie IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie jest potrzebne mieszkańcom Częstochowy dla ogólnodostępnej integracji społecznej, uczestniczenia w imprezach kulturalnych (koncerty, spektakle teatralne), rekreacji i odpoczynku w zielonej strefie.
Rewitalizacja uwzględnia stworzenie plenerowej sceny udostępnionej szerokiej widowni. W miejscu tym częstochowianie będą mieli okazję wysłuchać
w plenerze koncertów lubianej i unikatowej w skali kraju szkolnej orkiestry dętej, która uświetnia swoimi występami wiele uroczystości miejskich,
oraz chóru szkolnego „Concentus” znanego z wyjątkowych, corocznych koncertów kolędowych dla mieszkańców Częstochowy na Jasnej Górze.
Mieszkańcy będą mogli również podziwiać występy młodych aktorów – uczniów IX LO im. C.K. Norwida w  spektaklach docenianego, szkolnego teatru „Verbum”. Spektakle kierowane są do społeczności miasta Częstochowy.
Nowo powstała zielona strefa będzie miejscem służącym pokoleniowej integracji częstochowian z młodzieżą szkolną.
Odnowiony dziedziniec będzie spełniał ważne funkcje: edukacyjną, rekreacyjną, kulturalną, społeczną i odpoczynku na świeżym powietrzu.
Miejsce to, tak jak w przeszłości może stać się wizytówką Częstochowy, łączącą tradycję z nowoczesnością i twórczością kulturalną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE16 018,39 zł
2NAWIERZCHNIE78 912,72 zł
3WYPOSAŻENIE TERENU75 182,66 zł
4PERGOLA11 520,35 zł
5ZIELEŃ21 252,83 zł
6ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE12 673,38 zł
Łącznie: 215 560 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Odnowienie wewnętrznego dziedzińca znajdującego się na terenie IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.