Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 564

564. Zakup sprzętów interaktywnych wspomagających rozwój dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 25 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr  25
Edwarda Wittiga 1    42-209 Częstochowa  

Skrócony opis

Projekt polega na zakupie: monitorów interaktywnych  oraz robotów, które wpływają na skupienie i koncentrację dziecka, zwiększają zaangażowanie w zajęciach, wpływają na różne zmysły. Dzięki nim dzieci efektywniej przyswajają wiedzę, wprowadzają w świat programowania, stymulują logiczne myślenie, kreatywność,ćwiczą pamięć logiczną, wyobraźnię oraz wzbogacają słownictwo dziecka i koncentrację uwagi

Opis zadania

Projekt polega na zakupie: monitorów interaktywnych  oraz robotów wspieranych odpowiednim oprogramowaniem , które jest specjalnie dopasowane, aby wykorzystać interaktywność zestawów.
Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazków, reagowania na zmieniająca się rzeczywistość. Korzystanie ze sprzętu  będzie ogólnodostępne dla dzieci z dzielnicy oraz  uruchomiona będzie platforma do integracji z osobami dorosłymi, które będą pomagać w budowie robotów z klocków  oraz będą uczestniczyć w programowaniu
Nowoczesna technologia w tym projekcie  jest przystosowana do osób niepełnosprawnych ale również jest podstawą do  walki z wykluczeniem cyfrowym w dzielnicy.  Ponadto  pozwoli w pełnym zakresie działać w przypadku zagrożeń pandemicznych i konieczności pracy zdalnej.
Monitory interaktywne posłużą do prezentowania filmów edukacyjnych, obrazków, zgadywanek oraz rozwiązywania zadań dostosowanych do ich wieku. Technologie wpływają na skupienie i koncentrację dziecka , zwiększają zaangażowanie w zajęciach, które są znacznie ciekawsze. Monitor działa na różne zmysły, co pozwala na efektywne przyswajanie wiedzy przez dziecko.  Zakup robotów  jest doskonałym sposobem na wprowadzenie dzieci w świat programowania, stymulowanie logicznego myślenia oraz kreatywności. Umiejętne wykorzystanie sprzętów interaktywnych stwarza sytuacje edukacyjne, które sprzyjają rozwijaniu spostrzegawczości wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczenie pamięci logicznej, wyobraźni oraz wzbogacenia słownictwa dziecka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny 65 cali9 830 zł
2Monitor interaktywny 65 cali9 732 zł
3Roboty do programowania plus oprogramowanie - 5szt.5 443 zł
4Roboty do programowania plus oprogramowanie - 5szt.5 341 zł
5Tablety 10 cali - 5szt. 4 891 zł
6Tablety 10 cali - 5szt. 4 781 zł
7Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym 4 884 zł
8Laptop z oprogramowaniem edukacyjnym 4 752 zł
9Montaż (we własnym zakresie)
Łącznie: 49 654 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup sprzętów interaktywnych wspomagających rozwój dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 25 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.